ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Financial frictions and economic policy
Εναλλακτικός τίτλος :Χρηματοοικονομικές στρεβλώσεις και οικονομική πολιτική
Δημιουργός :Dimakopoulou, Vasiliki-Eirini
Δημακοπούλου, Βασιλική-Ειρήνη
Συντελεστής :Philippopoulos, Apostolis (Επιβλέπων καθηγητής)
Vasilatos, Evangelos (Εξεταστής)
Economides, George (Εξεταστής)
Tzavalis, Elias (Εξεταστής)
Sakellaris, Plutarchos (Εξεταστής)
Konstantinou, Panagiotis (Εξεταστής)
Dioikitopoulos, Evangelos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :117 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6876
Περίληψη :This PhD thesis is about financial frictions and economic policy in DSGE models. Chapter 2 presents a baseline small-open economy with collateral-type financial constraints. Chapter 3 extends the model of Chapter 2 to include state-contingent margin requirements in the collateral constraint and a government sector. Chapter 4 sets up a medium-scale New Keynesian DSGE model of a closed economy with financial frictions for the study of monetary policy activism. By activism, we refer both to how much to adjust policy instruments in light of recent changes in economic activity and to the array of policy instruments employed for this task. Finally, Chapter 5 extends the model of Chapter 4 to include fiscal policy activism.
Η διδακτορική αυτή εργασία μελετά τις επιπτώσεις των χρηματοοικονομικών τριβών και της οικονομικής πολιτικής μέσω δυναμικών και στοχαστικών μακροοικονομικών υποδειγμάτων γενικής ισορροπίας. Το κεφάλαιο 2 παρουσιάζει μια μικρή ανοιχτή οικονομία που υπόκειται σε χρηματοοικονομικούς περιορισμούς με τη μορφή εγγυήσεων. Το Κεφάλαιο 3 επεκτείνει το μοντέλο του Κεφαλαίου 2 με την προσθήκη ενός δείκτη μόχλευσης που εξαρτάται από την κατάσταση της οικονομίας, καθώς και την προσθήκη ενός κυβερνητικού τομέα. Το Κεφάλαιο 4 παρουσιάζει ένα νέο-Κεϋνσιανό DSGE υπόδειγμα μίας μεσαίου μεγέθους και κλειστής οικονομίας, για τη μελέτη των επιπτώσεων διαφορών νομισματικών πολιτικών όταν η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση. Μελετούμε, τόσο το μέγεθος της προσαρμογής των μέσων άσκησης νομισματικής πολιτικής στις αλλαγές της οικονομικής δραστηριότητας όσο και τη δέσμη των μέσων που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό. Τέλος, το Κεφάλαιο 5 επεκτείνει το μοντέλο του Κεφαλαίου 4 με την προσθήκη δημοσιονομικής πολιτικής.
Λέξη κλειδί :Financial frictions
Economic policy
Macroeconomic models
Χρηματοοικονομικές στρεβλώσεις
Οικονομική πολιτική
Μακροοικονομικά υποδείγματα
Διαθέσιμο από :2019-02-16 19:38:02
Ημερομηνία έκδοσης :12/18/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-02-16 19:38:02
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Dimakopoulou_2018.pdf

Τύπος: application/pdf