ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο ρόλος των αντασφαλειών σε μια ασφαλιστική εταιρεία
Δημιουργός :Ευσταθόπουλος, Κίμων-Ρεϊνίερ
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :234σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα εργασία παρουσιάζει σε πρώτη φάση τις βασικές αρχές και τη θεωρητική βάση της αντασφάλειας. Αναλύει τους διάφορους τύπους, αναλογικές-μη αναλογικές, αντασφαλιστικών συμβάσεων και τις υποκατηγορίες τους. Στη συνέχεια εξετάζονται τα πραγματικά δεδομένα μιας εταιρίας στο κλάδο Περιουσίας με σκοπό να βρεθεί ο καλύτερος συνδυασμός αντασφαλιστικών συμβάσεων, δηλαδή το μέγεθος της αντασφάλισης που μεγιστοποιεί την πρόσοδο της εταιρίας. Τέλος, ελέγχεται το αποτέλεσμα, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία με ελαφρώς διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο.
This paper presents the basic principles and theoretical basis of reinsurance. It analyses the various types of proportional and non proportional reinsurance treaties and their subcategories. Then, examines the facts of a company in property, in order to find the best combination of reinsurance treaties and the size of reassurance that maximizes the income of the company. Finally checks the result, repeating the process with slightly diversified portfolio
Λέξη κλειδί :Αντασφάλιση
Ασφαλιστική εταιρεία
Reinsurance
Insurance companies
Ημερομηνία :30-09-2011
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Efstathopoulos_2011.pdf

Τύπος: application/pdf