ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εφαρμογή των Προτύπων της Βασιλείας III και οι επιπτώσεις τους στο τραπεζικό σύστημα
Δημιουργός :Νικολάου, Νικολέτα
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :191σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα εργασία επιχειρεί να αγγίξει το πάντα επίκαιρο θέμα της εποπτείας των τραπεζικών ιδρυμάτων και της ρύθμισης της λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η χρηματοοικονομική κρίση του 2008 ανέδειξε αδυναμίες του υπάρχοντος ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου που σε κάποιες περιπτώσεις δεν απέτρεψαν την εμφάνιση και σε άλλες ενίσχυσαν την εξέλιξη της. Ταυτοχρόνως, οδήγησε σε μια συντονισμένη δράση των διεθνών και εθνικών εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών και φορέων, με σκοπό τη θωράκιση του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού συστήματος. Στην παρούσα εργασία γίνεται εκτενής παρουσίαση της ανάγκης ύπαρξης εποπτικών κανόνων στο χρηματοπιστωτικό τομέα, το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τις δραστηριότητες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων καθώς παρουσιάζεται και η αντίδραση των εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών σε παγκόσμιο επίπεδο, υπό το πρίσμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης του πρόσφατου παρελθόντος. Στην καρδιά της προσπάθειας αυτής βρίσκεται η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία, η οποία διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό το εποπτικό και ρυθμιστικό τοπίο. Στόχος της παρούσας συγγραφικής προσπάθειας είναι η αποτύπωση της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής αναταραχής, που ξεκίνησε από την αγορά στεγαστικών δανείων μειωμένης εξασφάλισης των Η.Π.Α. και εξαπλώθηκε στις διεθνείς αγορές, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική ή όχι εποπτεία που ασκείται από τις διεθνείς επιτροπές. Ξεκινώντας, στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το χρονικό, τα αίτια και οι επιπτώσεις αυτής της σημαντικής χρηματοπιστωτικής κρίσης καθώς και το πάντα επίκαιρο θέμα της ανάγκης ύπαρξης ενός οργανωμένου ρυθμιστικού πλαισίου για τις δραστηριότητες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στις κατευθυντήριες οδηγίες της Συμφωνίας της Βασιλείας II. Εξετάζονται τα χαρακτηριστικά του υφιστάμενου εποπτικού πλαισίου και αναλύονται οι τρείς Πυλώνες αυτού, δηλαδή η διασφάλιση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, ο τρόπος άσκησης του εποπτικού ελέγχου καθώς και η πειθαρχία της αγοράς. Έχοντας παρουσιάσει εκτενώς το Σύμφωνο της Βασιλείας II, το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα προβλήματα που δημιούργησαν αυτοί οι κανόνες καθώς και κατά πόσο κρίθηκε ικανό, στο σύνολό του, να αμβλύνει τις επιπτώσεις της κρίσης ή οδήγησε στην επέκτασή τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των κανόνων της Βασιλείας. Επίσης, αναφορά γίνεται στην προσπάθεια ενίσχυσης των κανονισμών, λόγω των πρόσφατων δυσμενών συνθηκών, και στις αναθεωρήσεις που προέκυψαν λόγω της εφαρμογής του προγράμματος του PSI. Το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στην έκθεση της Επιτροπής de Larosiere και στα συμπεράσματα αυτής, προς την κατεύθυνση της περαιτέρω ενίσχυσης του εποπτικού και ρυθμιστικού πλαισίου. Έπειτα, στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται οι καινοτομίες που εισάγονται με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της Βασιλείας III καθώς και οι τροποποιήσεις που υφίσταται το ισχύον πλαίσιο κανόνων, με στόχο την εξασφάλιση της σταθερότητας του συστήματος και την αποτροπή παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον. Στη συνέχεια, στο κεφάλαιο επτά, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις συνέπειες που αναμένεται να προκύψουν από την εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου στο τραπεζικό σύστημα και, κατ’ επέκταση, στην πραγματική οικονομία, με βάση σχετικές μελέτες επιπτώσεων που έχουν εκπονηθεί από τα αρμόδια όργανα. Τέλος, συνοψίζονται τα διδάγματα από τις βασικές αιτίες της κρίσης και οι προοπτικές ‘της επόμενης μέρας’, εστιάζοντας στην αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων του εποπτικού πλαισίου της Επιτροπής της Βασιλείας.
Λέξη κλειδί :Συνθήκη της Βασιλείας III
Συνθήκη της Βασιλείας II
Χρηματοπιστωτικό σύστημα
Public Sector Involvement (PSI)
Ημερομηνία :04-2012
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Nikolaou_2012.pdf

Τύπος: application/pdf