ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αποδοτικότητα επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μία μη παραμετρική ανάλυση ομοιογενών έργων αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ)
Δημιουργός :Δάλλα, Ελευθερία
Συντελεστής :Χάλκος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπίλιας, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :93σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6903
Περίληψη :Η παρούσα εργασία χρησιμοποιεί την Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων (DEA) για να κάνει μια πειραματική διερεύνηση της αποδοτικότητας σε ένα πεδίο εφαρμογής, στο οποίο δεν υπάρχει πληθώρα αντίστοιχων μελετών, αυτό των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Αντικείμενο της έχει την συγκριτική αξιολόγηση των συγκεκριμένων εν λειτουργία έργων με χρήση κατάλληλου λογισμικού προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα αναφορικά με την ορθότητα της χρήσης της DEA στον συγκεκριμένο τομέα, τα κριτήρια επιλογής μελλοντικών επενδύσεων, αλλά και την βελτιστοποίηση των μεθόδων διαχείρισης και των συνθηκών λειτουργίας και συντήρησης υφιστάμενων έργων. Η μεθοδολογία ανάλυσης της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, μέσω της οποίας θα οδηγηθούμε στην εκπλήρωση των στόχων της γίνεται ξεκάθαρη μέσω της διάρθρωση της σε έξι κεφάλαια.
The present paper deals with the problem of comparative evaluation of projects related to Power Plants using renewable energy sources in order to be clear which of these projects are efficient and which are not. More precisely, it uses Data Envelopment Analysis (DEA) to make an experimental investigation of efficiency in a scope in which there is abundance corresponding studies, that of Renewable Energy. Its purpose is the comparative evaluation of those in operation projects using appropriate software in order to draw useful conclusions regarding the propriety of using DEA in this field, the selection criteria for future investments, but also optimizing management methods and operating conditions and maintenance of existing projects. DEA is used to derive aggregate performance indicators using data on inputs and outputs that are chosen after thorough investigation of technical analysis of RES power plants. The results suggest that DEA is a reliable and realizable method for deriving aggregate performance indicators of RES power plants Wind Farms. It is very important to choose the right inputs and outputs in order to have a presize and usefull evaluation. Wind potential proves to be the crucial parameter, therefore it is of high importance the way in which it will be inserted in the process.
Λέξη κλειδί :Περιβάλλουσα ανάλυση δεδομένων
Αιολικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Συσχέτιση
Data envelopment analysis
WInd power plants
Correlation
Διαθέσιμο από :2019-02-18 16:46:51
Ημερομηνία έκδοσης :02/18/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-02-18 16:46:51
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Dalla_2019.pdf

Τύπος: application/pdf