ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στις ελληνικές επιχειρήσεις
Εναλλακτικός τίτλος :Digital transformation in Greek organizations
Δημιουργός :Αδαμόπουλος, Ιωάννης
Συντελεστής :Δουκίδης, Γιώργος (Επιβλέπων καθηγητής)
Πουλυμενάκου, Αγγελική (Εξεταστής)
Λεώπουλος, Βρασίδας - Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :85 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6973
Περίληψη :Εισαγωγή: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες συζητήσεις στο πλαίσιο της διοίκησης των επιχειρήσεων. Οι τεχνολογίες εμφανίζονται καιξεπερνιούνται με μεγάλες ταχύτητες οδηγώντας σε disruption πολλών κλάδων και αλλαγέςεντός και εκτός των αγορών. Η λεγόμενη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση είναι ήδη εδώκαι δημιουργεί ένα νέο σκηνικό στον επιχειρηματικό τομέα παρέχοντας απειλές καιευκαιρίες. Στόχος έρευνας: Στόχος της μελέτης είναι να διερευνηθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμόςσαν κομμάτι των επιχειρήσεων καθώς και το σημερινό επίπεδο των ψηφιακών, μετασχηματισμών των ελληνικών επιχειρήσεων μαζί με τις τεχνολογίες και τις μεθοδολογίες που παίζουν σημαντικό ρόλο εντός αυτών αλλά και τις πιθανές συσχετίσεις που παρουσιάζουν τα παραπάνω με τα χαρακτηριστικά των εταιρειών και την κουλτούρα των οργανισμών. Μέθοδος: Η εν λόγω μελέτη έγινε με βάση δευτερογενή βιβλιογραφικά στοιχεία για την καταγραφή του βασικού πλαισίου ύπαρξης των ψηφιακών μετασχηματισμών και βασίστηκε επίσης σε πρωτογενή έρευνα με ερωτηματολόγιο που απευθυνόταν σε διευθυντές πληροφορικής και IT managers ελληνικών επιχειρήσεων με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και βαθμίδος με σκορ από 1 έως 5. Αποτελέσματα: Οι ελληνικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες με τις επιχειρήσεις του εξωτερικού στον τρόπο που διαχειρίζονται τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Η ψηφιακή ωριμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων φαίνεται να συσχετίζεται σημαντικά με πολλά από τα χαρακτηριστικά που εξετάστηκαν περισσότερο όμως με τα εμπόδια που εμφανίζονται στην προσπάθεια του μετασχηματισμού των επιχειρήσεων. Οι ελληνικές επιχειρήσεις βασίζουν την αλλαγή σε ένα μεγάλο φάσμα επιχειρηματικών στόχων και δίνουν περισσότερο βάση σε τεχνολογίες σχετικές με την ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων, τεχνολογίες Mobile και τεχνολογίες Social.Συμπεράσματα: Οι ελληνικές επιχειρήσεις φαίνεται να ακολουθούν τα trends του εξωτερικού προχωρώντας βαθμιαία στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό και παρουσιάζοντας μία οριζοντιοποίηση των χαρακτηριστικών τους που διαφοροποιούν τον τρόπο που πραγματοποιούν την αλλαγή, έχοντας όλες παρόμοια χαρακτηριστικά.
Introduction: Digital transformation is one of the biggest discussions in business management nowadays. Technologies are emerging and become outdated at high speeds leading to multi-branch disruption and changes within and outside of the markets. The so called fourth industrial revolution is already here and creates a new status in the business sector providing new threats and opportunities.Objective: The scope of this study is to investigate digital transformation as a part of enterprises as well as the current level of digital transformations of Greek organizations, the technologies and methodologies that play a significant role within them and the possible correlations between the above and the organizations’ characteristics and culture. Method: This study was based on secondary bibliographical data in order to catalogue the basic framework for the digital transformation’s existence and was also based on a primary survey with a questionnaire addressed to IT managers of Greek companies with multiple questions with a score of 1 to 5. Results: Greek organizations show several similarities with foreign companies in the way the manager their business transformation. The digital maturity of Greek companies seems to correlate significantly with many variables that have been examined. They also show a big correlation with the obstacles that occur during a digital transformation. Greek companies base their change on a wide range of business goals and give more ground to technologies related to data, mobile and social. Conclusions: Greek organizations seem to follow the trends of other countries, gradually progressing through their digital transformation by presenting a horizontalisation of the characteristics that differentiate the way the make the change, having all of them same characteristics.
Λέξη κλειδί :Ψηφιακός μετασχηματισμός
Ελλάδα
Τεχνολογίες
Digital transformation
Greece
Technologies
Διαθέσιμο από :2019-04-01 21:31:36
Ημερομηνία έκδοσης :11/30/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-04-01 21:31:36
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Adamopoulos_2018.pdf

Τύπος: application/pdf