ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάλυση αποδοτικότητας σε δυο επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο τροφίμων με τη χρήση αναμορφωμένων οικονομικών καταστάσεων
Εναλλακτικός τίτλος :Profitability analysis of two companies operating in the foods and beverages industry with the use of reformulated financial statements
Δημιουργός :Λυγδής, Νικόλαος
Συντελεστής :Παπαναστασόπουλος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Δεδούλης, Εμμανουήλ (Εξεταστής)
Καραμάνης, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :107 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6981
Περίληψη :Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η επιχειρησιακή ανάλυση δύο ελληνικών επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες στο Χ.Α.Α. και δραστηριοποιούνται στον κλάδο τροφίμων, με βάση τις δημοσιευμένες οικονομικές τους καταστάσεις.Συγκεκριμένα, δίνεται έμφαση στις λειτουργικές και στις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της κάθε επιχείρησης, επιχειρείται η αναμόρφωση των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων βάσει των παραπάνω δραστηριοτήτων και στη συνέχεια, υπολογίζονται και σχολιάζονται μεμονωμένα, αλλά και συγκριτικά, ορισμένοι οικονομικοί αριθμοδείκτες με σκοπό την αξιολόγηση της οικονομικής πορείας των εταιριών.
The purpose of this thesis is the business analysis of two Greek companies listed on the ASE and operating in the food industry. The analysis is based on their published financial statements.In particular, the emphasis between the operational and the financial activities is highlighted, and the reformulation of the financial statements is attempted, based on the aforementioned activities. In addition, specific economic ratios are evaluated and commented on in order to assess the financial performance of the companies .
Λέξη κλειδί :Λογιστική
Αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις
Επιχειρησιακή ανάλυση
Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων
Δείκτες αποδοτικότητας
Accounting
Reformulated financial statements
Business analysis
Financial statement analysis
Financial ratios
Διαθέσιμο από :2019-04-02 17:40:09
Ημερομηνία έκδοσης :2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-04-02 17:40:09
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Lygdis_2018.pdf

Τύπος: application/pdf