ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η στάση και οι συνήθειες της νέας γενιάς ανθρώπων (Millennials) προς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως εργαλείο επικοινωνίας
Εναλλακτικός τίτλος :Trends and habits of Millennials in comparison with social media as a communication tool
Δημιουργός :Παπαθεοδώρου, Διονύσιος
Συντελεστής :Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπάλτας, Γεώργιος (Εξεταστής)
Σιώμκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :135 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στην παρούσα διπλωματική εργασία ερευνείται η στάση και οι συνήθειες της νέας γενιάς ανθρώπων (Millennials) στην Ελλάδα προς τα Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης ως εργαλείο επικοινωνίας. Millennials θεωρείται η γενιά ανθρώπων που γεννήθηκαν μεταξύ του 1982 και 1993. Όσον αφορά τις συνήθειες που έχουν σχετικά με τα μέσα ενημέρωσης, φαίνεται πως κυρίαρχο μέσο και σε αυτή τη γενιά είναι η τηλεόραση, ωστόσο προτιμούν λιγότερο την παραδοσιακή χρήση της και ο μεγαλύτερος χρόνος που αφιερώνουν σε αυτή έχει σχέση με τη σύνδεση άλλων συσκευών. Χρησιμοποιεί περισσότερο από κάθε άλλη γενιά τις νέες δυνατότητες της τεχνολογίας, το Internet και τα Social Media. Στο πρώτο μέρος της εργασίας, ορίζεται η κάθε γενιά ξεχωριστά από το 1900 και μετά, αναλύονται βασικά χαρακτηριστικά τους, συνήθειες τους, καθώς επίσης και γεγονότα τα οποία τις επηρέασαν παγκόσμια αλλά και στην Ελληνική πραγματικότητα. Παράλληλα, μέσα από έρευνες καταγράφονται οι τάσεις που επικρατούν στην Ελλάδα σχετικά με τα παραδοσιακά και σύγχρονα Μέσα Επικοινωνίας. Στη συνέχεια πραγματοποιείται ποσοτική έρευνα με ερωτηματολόγια. Τα ευρήματα από την ανάλυση των απαντήσεων στην έρευνα κατέδειξαν πρώτον ότι επιβεβαιώνεται ότι οι Millennials αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στα Σύγχρονα Μέσα. Δεύτερον, αποδεικνύεται ότι τα Κοινωνικά Δίκτυα στα οποία αφιερώνουν περισσότερο χρόνο είναι τα Facebook, Instagram, Viber, LinkedIn & Youtube. Τρίτον, επιβεβαιώνεται ότι οι συνήθειες των Millennials σε σχέση με τα Κοινωνικά Δίκτυα διαφοροποιούνται σε σχέση με τον λόγο για τον οποίο τα χρησιμοποιούν καθώς επίσης και με την αγοραστική τους συμπεριφορά. Τέλος, αποδεικνύεται ότι οι Millennials με διαφορετικά χαρακτηριστικά έχουν διαφορετική στάση απέναντι στα Σύγχρονα Μέσα, όπως επίσης και αγοραστική συμπεριφορά. Βάσει των πορισμάτων της έρευνας, σε θεωρητικό επίπεδο παρατάσσεται η περαιτέρω εξέταση των δημογραφικών χαρακτηριστικών του δείγματος, η ενδελεχής εξέταση των Κοινωνικών Δικτύων ανά μέσο έτσι και, τέλος, να μελετηθεί η αγοραστική συμπεριφορά σε σχέση με τα Κοινωνικά Δίκτυα ανά κλάδο.
This study investigates the habits and the attitudes of the new Greek generation towards the Social media as communication tools. The term Millennials characterizes people who were born between 1982 and 1993. Regarding media-related habits, TV seems to be the main medium that Millennials prefer. However, they prefer less to use TV traditionally, but in connection with other devices. Millennials use the new opportunities of technology, Internet and Social Media more than any other generation. In the first part of this thesis, each generation (from 1900 onwards) is defined separately, their characteristics, habits, as well as events that have influenced them in Greek and global life are presented. At the same time, surveys used to show the main trends in Greece regarding the mass and new media. Quantitative survey with questionnaires is then carried out. Findings from the analysis of research responses confirmed that Millennials devote more time to new media. Secondly, it is revealed that Millennials spend more time in Facebook, Instagram, Viber, LinkedIn & Youtube. Moreover, it is confirmed that the habits of Millennials regarding to Social Media are not the same in comparison with the way they use them and their purchasing behavior. Finally, it turns out that Millennials with different characteristics have a different attitude to the new media and their purchasing behavior. Based on the research findings, it is suggested further examination of the demographic characteristics of the sample, as well as the examination of Social Media per site and, finally, investigation of the relationship between purchasing behavior per sector and Social Media.
Λέξη κλειδί :Νέα γενιά ανθρώπων
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Κοινωνικά δίκτυα
Generation Y
Millennials
Media
Social media
Ημερομηνία έκδοσης :2019
Ημερομηνία κατάθεσης :03-04-2019
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papatheodorou_2019.pdf

Τύπος: application/pdf