ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συγκριτική προτυποποίηση για τον ανταγωνισμό στη βιομηχανία χάλυβα
Εναλλακτικός τίτλος :Benchmarking for steel industry
Δημιουργός :Κυριακάκος, Θεοφάνης
Συντελεστής :Ιωαννίδης, Αντώνιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Παπαδάκης, Βασίλειος (Εξεταστής)
Μανωλόπουλος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :102 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6995
Περίληψη :H παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην κατανόηση της συγκριτικής προτυποποίησης με έμφαση την βιομηχανία του χάλυβα μέσω της προτυποποίησης της παρούσας θέσης του ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ σε σχέση με τις βέλτιστες πρακτικές άλλων εταιρειών του κλάδου. Το benchmarking στοχεύει, κοιτάζοντας με εξωστρεφή τρόπο (παγκοσμίως), στο να εξετάσει πώς οι άλλοι επιτυγχάνουν τα επίπεδα των επιδόσεών τους και να κατανοήσει τις διαδικασίες που χρησιμοποιούν.Η εφαρμογή του benchmarking βασίζεται στα εξής κύρια σημεία. Αρχικά, παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο του benchmarking (συγκριτική προτυποποίηση) και αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους η εφαρμογή του μπορεί να ωφελήσει τη βιομηχανία του χάλυβα. Έπειτα, παρουσιάζεται ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται ο όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ στην Ελλάδα και διεθνώς καθώς και οι κύριοι ανταγωνιστές του. Στην συνέχεια γίνεται μια οικονομική ανάλυση μεταξύ των κύριων ανταγωνιστών του κλάδου και παρουσιάζονται αντίστοιχοι οικονομικοί αριθμοδείκτες. Στην πορεία γίνεται μια στρατηγική ανάλυση του κλάδου καθώς και η ανάλυση της αγοράς έχοντας ως στόχο την εξέταση εναλλακτικών για τη βελτιστοποίηση των επιδόσεων του ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ. Τέλος, καταγράφονται τα συμπεράσματα των παραπάνω αναλύσεων προτείνοντας βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν στον κλάδο.
The objective of benchmarking is to understand and evaluate the current position of SIDENOR Group in relation to best practice and to identify areas and means of performance improvement. Benchmarking involves looking outward (globally), to examine how others achieve their performance levels, and to understand the processes they use.In this way, benchmarking will help us explain the processes behind excellent performance. When lessons learned from a benchmarking exercise they should be applied appropriately in order to facilitate improved performance in critical functions within our organization or in key areas of the business.The application of benchmarking involves four key steps: Understand in detail existing business processes, Analyze the business processes of others, Compare own business performance with that of others analyzed, Implement the steps necessary to close the performance gap
Λέξη κλειδί :Συγκριτική αξιολόγηση
Χάλυβας
ΣΙΔΕΝΟΡ
Benchmarking
Steel
SIDENOR
Διαθέσιμο από :2019-04-08 22:39:52
Ημερομηνία έκδοσης :03/06/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-04-08 22:39:52
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kyriakakos_2019.pdf

Τύπος: application/pdf