ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εταιρική διακυβέρνηση και τράπεζες
Δημιουργός :Μανίκης, Δημήτριος
Συντελεστής :Πεχλιβάνος, Λάμπρος (Επιβλέπων καθηγητής)
Κωνσταντίνου, Παναγιώτης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :ΠΜΣ στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές
Φυσική περιγραφή :72 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7013
Περίληψη :Η παρούσα πτυχιακή εργασία επιχειρεί αρχικά να προσεγγίσει εννοιολογικά την Εταιρική Διακυβέρνηση, θέτοντας το πλαίσιο των δρώντων, τα προβλήματα αντιπροσώπευσής τους, τα διαφορετικά κίνητρα τους, τα προβλήματα συλλογικής δράσης καθώς και την ανάγκη ευθυγράμμισης των συστημάτων εταιρικής διακυβέρνησης με την προστασία μετόχων/επενδυτών. Κατόπιν αναλύει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της τραπεζικής επιχειρηματικότητας, τα διαφορετικά κίνητρα που δημιουργούνται και τα φαινόμενα κακών πρακτικών εκ μέρους διοικούντων και στελεχών. Γίνεται σαφή αναφορά στην αναγκαιότητα διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου και τον τοποθετεί στο επίκεντρο της σύγχρονης διακυβέρνησης. Σχολιάζεται το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, ως προς την προστασία που αυτό παρέχει και τα κίνητρα που μπορεί να έχει στις συμπεριφορές διοικούντων και καταθετών. Η προστασία των καταθετών, παραμένει η κύρια μέριμνα των ρυθμιστικών πλαισίων.Η πρόσφατη παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση που ξέσπασε το 2008 και οι επιπτώσεις της στον τραπεζικό τομέα προσπαθούν να συσχετιστούν με αδυναμίες στην εταιρική διακυβέρνηση και στη συμπεριφορά κυρίως των διοικητικών συμβουλίων και των θεσμικών επενδυτών/μετόχων. Τέλος, επιχειρούμε μια εμπειρική παρατήρηση πάνω στη λειτουργία μιας Τράπεζας και στις αλλαγές στον τρόπο διακυβέρνησης της προ της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και κατόπιν αυτής.
This thesis attempts initially to conceptually approach Corporate Governance, setting the actors' framework, the problems of their representation, their different motivations, the collective action problems and the need to align corporate governance systems with shareholder / investor protection. It then analyzes the particular nature of banking entrepreneurship, the different incentives created and the phenomena of bad practices by executives.There is a clear reference to the need to manage credit risk and puts it at the center of modern governance. It reviews the current regulatory framework of the banking system, its protection and the incentives it can have for the behaviors of directors and depositors. The protection of depositors remains the main concern of regulatory frameworks.The recent global financial crisis that broke out in 2008 and its repercussions on the banking sector are trying to correlate with weaknesses in corporate governance and the behavior of both the boards of directors and the institutional investors / shareholders.Finally, we attempt an empirical observation on the operation of a Bank and the changes in its governance before and after the global economic crisis.
Λέξη κλειδί :Εταιρική
Διακυβέρνηση
Τράπεζες
Corporate
Governance
Banks
Διαθέσιμο από :2019-04-13 13:06:58
Ημερομηνία έκδοσης :01/03/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-04-13 13:06:58
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Manikis_2018.pdf

Τύπος: application/pdf