ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εσωτερική αγορά & διαδίκτυο, περιπτώσεις εφαρμογής
Εναλλακτικός τίτλος :Internal market & internet, application cases
Δημιουργός :Μπίτσικας, Παύλος
Συντελεστής :Καρύδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Πλιάκος, Αστέριος (Εξεταστής)
Μπλαβούκος, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :64 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7058
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στην ενιαία αγορά που έχει αναπτυχθεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις αλλαγές που συντελούνται σε αυτή κυρίως λόγω του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών. Μετά από μια σύντομη ιστορική επισκόπηση της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και της θεωρητικής θεμελίωσης εννοιών που βοηθούν τον αναγνώστη της διπλωματικής να αντλήσει συμπεράσματα, αναλύεται επιλεκτικά το κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο επιχειρείται να αναπτυχθεί η ψηφιακή εσωτερική αγορά. Τέλος, με τη βοήθεια της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφονται περιπτώσεις εφαρμογής του παραπάνω πλαισίου. Η βελτίωση και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς με τη συνδρομή της τεχνολογίας και του διαδικτύου δημιουργεί νέα πεδία με ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.
This diploma thesis focuses on the single market developed in the European Union and the changes that take place in it, mainly because of the internet and new technologies. After a brief historical overview of the European Union itself and the theoretical foundation of concepts that help the reader to draw conclusions, it selectively analyzes the regulatory framework in which the digital internal market is being developed. Finally, the case law of the Court of Justice of the European Union records and analyzes instances of application of the above framework. Improving and developing the internal market with the help of technology and the internet creates new fields with opportunities and challenges for the European construction.
Λέξη κλειδί :Εσωτερική αγορά
Διαδίκτυο
Ψηφιακή ενιαία αγορά
ΓΚΠΔ
Ευρωπαϊκή Ένωση
Internal market
Internet
Digital single market
GDPR
European Union
Διαθέσιμο από :2019-06-18 10:20:29
Ημερομηνία έκδοσης :06/14/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-06-18 10:20:29
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Bitsikas_2019.pdf

Τύπος: application/pdf