ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η αρχή του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Δημιουργός :Αλεξίου, Λουκάς
Συντελεστής :Πλιάκος, Αστέριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Καρύδης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :62 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7059
Περίληψη :Με την παρούσα εργασία περιγράφουμε την αρχή του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναπτύσσουμε την εξέλιξη της μέσα σε ένα ιστορικό-φιλοσοφικό πλαίσιο. Εν συνεχεία, αναφερόμαστε στις διαφορές που ερμηνεύεται η ανωτέρω αρχή σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ. Τρίτον, αναφερόμαστε σε παραβιάσεις της αρχής του κράτους δικαίου ορισμένων κρατών μελών, για παράδειγμα την Πολωνία, Ουγγαρία, Πορτογαλία καθώς και σε πρόσφατες τροποποίησεις που προέβη το Δικαστήριο ΕΕ. Τέλος, γίνεται μνεία στο ποικίλο και αόριστο περιεχόμενο της εν λόγω αρχής, καθώς και σε μια προσπάθεια κατάταξης των χαρακτηριστικών της.
This paper describes the principle of the rule of law in the European Union. We develop its evolution within a historical-philosophical context. We then refer to the differences interpreted in this principle in some EU Member States. Thirdly, they referred to violations of the rule of law of some Member States, for example Poland, Hungary and Portugal, and to recent amendments made by the Court of Justice. Lastly, reference is made to the varied and vague content of this principle as well as an attempt to classify its features.
Λέξη κλειδί :Αρχή του κράτους δικαίου
Νομολογία
Πολωνία
Rule of law
Case law
Poland
Διαθέσιμο από :2019-06-17 23:54:08
Ημερομηνία έκδοσης :06/12/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-06-17 23:54:08
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Alexiou_2019.pdf

Τύπος: application/pdf