PYXIDA Institutional Repository
and Digital Library
 Home
Collections :

Title :Η εξωτερική διπλωματική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ετερογένεια, υβριδικές πρακτικές και υπηρεσίες διαφορετικών ταχυτήτων
Creator :Παυλόπουλος, Αθανάσιος
Contributor :Μπουραντώνης, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπλαβούκος, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Type :Text
Extent :57 σ.
Language :el
Identifier :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7060
Abstract :Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία πραγματεύεται την εξωτερική διπλωματική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής ΕΕ) και την προσέγγισή της ως διπλωματικός δρων στο διεθνές περιβάλλον σε θέματα Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (στο εξής ΚΕΠΠΑ). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ετερογενή ιδιοσυστασία της, στις υβριδικές πρακτικές που υιοθετεί και εφαρμόζει και στις καινοφανείς υπηρεσίες και λειτουργίες διαφορετικών ταχυτήτων στις οποίες επικεντρώνεται. Στην εισαγωγή θα αναφερθούμε στην εννοιολόγηση της ΕΕ ως διπλωματικό παράγοντα σε παγκόσμιο επίπεδο (σε θέματα ΚΕΠΠΑ). Στο πρώτο κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε μία επισκόπηση της παρούσας βιβλιογραφίας στο εν λόγω ζήτημα, στη μετάβαση από διεθνή δρώντα (ως γενικευμένη έννοια) σε διπλωματικό (επιμέρους έννοια), διαμέσου συνομιλιών, συζητήσεων, διαπραγματεύσεων και κυρώσεων χωρίς προσφυγή στη βία και σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Επίσης, θα εστιάσουμε στο γεγονός, ότι η παρούσα βιβλιογραφία καλύπτει επαρκώς την πτυχή της ΕΕ ως δρώντα ασφάλειας και διεθνή φορέα, όχι όμως εμπεριστατωμένα και τη συνιστώσα του διπλωματικού δρώντος. Επιπροσθέτως, θα τεκμηριωθεί η σημασία, οι μορφές, τα είδη, π.χ. coercive diplomacy (εξαναγκαστική διπλωματία) και οι έννοιες της εξωτερικής διπλωματικής δράσης της ΕΕ. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναλυθούν τα κριτήρια, τα πεδία ολοκλήρωσης, οι πρακτικές, οι πόροι, η αναγνώριση, τα διαθέσιμα μέσα και τα εργαλεία που συνιστούν την ΕΕ διπλωματικό "παίκτη" με διεθνή υπόσταση. Στο τρίτο κεφάλαιο θα συζητηθεί το φάσμα πλήρωσης των προϋποθέσεων και ο βαθμός ικανοποίησης των προαναφερθέντων κριτηρίων, προκειμένου η ΕΕ να διαδραματίζει ενεργό, σημαντικό ή και ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια διπλωματική σκακιέρα, διαμέσου δράσεων, προτεραιοτήτων, και εν μέσω εσωτερικής ετερογένειας και εξωτερικών προκλήσεων. Εν κατακλείδι, ανακεφαλαιώνονται τα συμπεράσματα και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, στα οποία θα αξιολογηθεί και θα αποτιμηθεί η παρούσα κατάσταση της εξωτερικής διπλωματικής δράσης της ΕΕ, οι επιδόσεις της, η αποτελεσματικότητά της και η εν δυνάμει διαμόρφωση και μετεξέλιξή της σε ένα διαρκώς, ασύμμετρα μεταβαλλόμενο, παγκόσμιο σκηνικό ισορροπίας και σχέσεων δυνάμεων.
This diploma thesis deals with the external diplomatic action of the European Union (hereinafter referred to as the EU) and its approach as a diplomatic mission in the international environment on Common Foreign and Security Policy (hereinafter CFSP). Particular emphasis will be given to its heterogeneous constitution, to the hybrid practices it adopts and applies to the innovative services and operations of different speeds at which it focuses. In the introduction, we will refer to the EU concept as a diplomatic factor at global level (in CFSP matters). In the first chapter we will present an overview of the international bibliography on this issue, the transition from global action (from the general notion) to diplomatic (individual notion), debates, negotiations and sanctions without recourse to violence and military operations. We will also focus on the fact that the current bibliography adequately covers the EU aspect as a security actor and international action, but not in detail the component of the diplomatic action. Additionally, much attention will be given to the importance, forms, species, e.g. coercive diplomacy and the concepts of EU external diplomatic action. The second chapter will analyze the criteria, areas of integration, practices, resources, recognition, available instruments and tools that constitute the EU a diplomatic actor with international status. The third chapter will discuss the range of conditions and the degree of satisfaction of the above-mentioned criteria, in order for the EU to play an active, important or even leading role in the global diplomatic contest, through actions, priorities, and amid internal heterogeneity and external challenges. In conclusion, it will be summarized the findings and the expected results, assessing the current state of EU external diplomatic action, its performance, its effectiveness and its potential transformation into a constantly, asymmetrically changing, global scenery of balance and power relations.
Subject :Διπλωματικός δρων
Διπλωματία εξαναγκασμού
Εξωτερικές σχέσεις
Διαρθρωτική διπλωματία
Παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ
Diplomatic actor
Coercive diplomacy
External relations
Structural diplomacy
EU global strategy
Date Available :2019-06-11 20:27:17
Date Issued :06/11/2019
Date Submitted :2019-06-11 20:27:17
Access Rights :Free access
Licence :

File: Pavlopoulos_2019.pdf

Type: application/pdf