ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς
Εναλλακτικός τίτλος :The relationship of the European Union with the international economic organizations
Δημιουργός :Μπιλάλη, Γεωργία
Συντελεστής :Μπλαβούκος, Σπυριδων (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπουραντώνης, Δημήτριος (Εξεταστής)
Καρύδης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές και διαδικτυακές πηγές.
Φυσική περιγραφή :65 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7061
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονείται στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των μεταπτυχιακών μου σπουδών στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με σκοπό την περιγραφική και κριτική ανάλυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και τις διαφορές που απορρέουν από την σύγκρισή τους.Η εργασία είναι χωρισμένη σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται αναφορά στην λειτουργία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και στις αρχές που ακολουθούνται για τη σύναψη εμπορικών σχέσεων, στον ρόλο των οργάνων της στις παραπάνω εργασίες του και στον μηχανισμό επίλυσης διαφορών για την επίτευξη αρμονικών εμπορικών σχέσεων. Επίσης παρατίθεται η εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο σύναψης πολυμερών εμπορικών σχέσεων και τα μέσα προφύλαξης αυτών. Τέλος ένα βασικό σημείο είναι η εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και η συμμετοχή της στον καθορισμό των κανόνων που διέπουν τον Οργανισμό.Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει στους στόχους και τα καθήκοντα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ως υπεύθυνο για την παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα καθώς και τη δυνατότητα συμμετοχής των κρατών μελών στις πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνονται εντός του Ταμείου. Αναφέρεται η νομισματική πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα εργαλεία που έχει στην διάθεση της για την επίτευξη των στόχων της. To δεύτερο σκέλος ολοκληρώνεται με τον τρόπο με τον οποίο εκπροσωπείται η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τη σχέση που υπάρχει μεταξύ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.Τέλος η εργασία ολοκληρώνεται με τον εντοπισμό και την παράθεση των διαφορών μεταξύ των δύο αυτών οργανισμών και χρήσιμων συμπερασμάτων εφ' όλης της ύλης.
This diploma thesis is being developed within the framework of the completion of my postgraduate studies at the Department of International and European Studies of the Athens University of Economics and Business for the descriptive and critical analysis of the World Trade Organization and the International Monetary Fund and the differences resulting from their comparison. The work is divided into two parts. In the first part, reference is made to the functioning of the World Trade Organization and to the principles followed for the establishment of trade relations, the role of its organs in its above-mentioned work and the dispute settlement mechanism to achieve harmonious trade relations. It also sets out the EU's trade policy in the context of the establishment of multilateral trade relations and the means of safeguarding them. Finally, one key point is the representation of the European Union in the World Trade Organization and its participation in defining the rules governing the Agency. The second part includes the objectives and tasks of the International Monetary Fund as responsible for global financial stability and the possibility for Member States to participate in the political decisions taken within the Fund. It mentions the monetary policy pursued by the European Central Bank and the tools it has at its disposal to achieve its objectives. The second part concludes with the way the European Union is represented in the International Monetary Fund and the relationship between the International Monetary Fund, the European Central Bank and the European Union. Finally, the work is completed by identifying and quoting the differences between these two organizations and useful conclusions on the whole matter.
Λέξη κλειδί :Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου
Εκπροσώπηση Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Διεθνές Νομισματ
International Monetary Fund
World Trade Organization
Representation of the European Union in the Intern
Διαθέσιμο από :2019-06-13 17:08:18
Ημερομηνία έκδοσης :06/07/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-06-13 17:08:18
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mpilali_2019.pdf

Τύπος: application/pdf