ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάλυση κόστους οφέλους διαδρατικού αγωγού φυσικού αερίου
Εναλλακτικός τίτλος :Cost benefit analysis of TAP project
Δημιουργός :Κοράκη, Λιμπερτά
Συντελεστής :Ξεπαπαδέας, Αναστάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :80 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7074
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια ολοκλήρωσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική” του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών. Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η αξιολόγηση κατασκευής και λειτουργίας του Διαδρατικού Αγωγού φυσικού αερίου μέσω της μεθόδου Ανάλυσης Κόστους Οφέλους. Η εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Σκοπός της εργασίας είναι αρχικά να παρουσιαστούν γενικά πληροφορίες σχετικά με την χρήση του φυσικού αερίου ως μορφή ενέργειας τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αφού λοιπόν θα έχουμε μια γενική εικόνα για την κατανάλωση, την σύσταση του κτλ θα ασχοληθούμε λεπτομερώς με την κατασκευή του Διαδρατικού Αγωγού φυσικού αερίου. Η επένδυση αυτή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα για την Ευρώπη και περισσότερο δε για τις βαλκανικές χώρες όπως η Ελλάδα, η Αλβανία και η Ιταλία που συνδέονται και με την κατασκευή του.Οι επιδράσεις που έχει η κατασκευή του αγωγού τόσο στο περιβάλλον όσο και στις τοπικές κοινότητες θα παρουσιαστούν αναλυτικά στα επόμενα κεφάλαια. Το τελευταίο κεφάλαιο θα αφιερωθεί στην χρηματοοικονομική ανάλυση ,στην οικονομική ανάλυση αξιολογώντας την επένδυση για λογαριασμό του κοινωνικού συνόλου και στην ανάλυση ευαισθησίας εξετάζοντας εάν οι μεταβολές κάποιων κρίσιμων μεταβλητών θα επιφέρουν διαφοροποίηση στην απόφαση για ανάληψη της επένδυσης.
This Diploma Thesis was elaborated within the framework of the completion of the Postgraduate Program of Studies "International Economic and Financial" of the Athens University of Economics and Business. The subject of the thesis is the evaluation of the construction and operation of the Trans Adriatic Pipeline through the method of Cost Benefit Analysis. The paper consists five chapters. The purpose of the thesis is to present some general information on the use of natural gas as a form of energy both at global and European level. Firstly, we will have a general picture of consumption, recommendation, etc of natural gas., and secondly we will deal in detail with the construction of the Trans Adriatic Pipeline. This investment is one of the most important projects for Europe and especially for the Balkan countries like Greece, Albania and Italy, which are associated with its construction. The effects of the pipeline construction on both the environment and local communities will be presented in detail in the following chapters. The final chapter will be devoted to financial analysis, economic analysis, assessing investment on behalf of the community, and sensitivity analysis by looking at whether changes in some critical variables will result in a diversification of the decision to take up the investment.
Λέξη κλειδί :Aνάλυση
Kόστος
Oφέλη
Analysis
Cost
Benefit
Διαθέσιμο από :2019-06-25 13:26:22
Ημερομηνία έκδοσης :2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-06-25 13:26:22
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Koraki__2019.pdf

Τύπος: application/pdf