ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Κρατικές ενισχύσεις στον τραπεζικό τομέα
Εναλλακτικός τίτλος :State aid in the banking sector
Δημιουργός :Χαρίση, Ανδρονίκη
Συντελεστής :Πλιάκος, Αστέριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Καλυβίτης, Σαράντης (Εξεταστής)
Μπλαβούκος, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :80 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7087
Περίληψη :Η παρούσα μελέτη εξετάζει την χορήγηση των κρατικών ενισχύσεων στον τραπεζικό κλάδο στην ΕΕ. Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια της κρατικής ενίσχυσης σε συνδυασμό με τα κριτήρια εφαρμογής τους. Στη συνέχεια, το δεύτερο κεφάλαιο εμβαθύνει περισσότερο στις κρατικές ενισχύσεις όπως εφαρμόζονται στον τραπεζικό κλάδο. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται οι κανόνες και οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την παροχή κρατικών ενισχύσεων προς τα πιστωτικά ιδρύματα. Επίσης μελετάται ο σημαντικός ρόλος της Επιτροπής και των υπόλοιπων θεσμικών οργάνων στην παροχή κρατικών χορηγήσεων. Σημαντικό κομμάτι της παρούσας ανάλυσης αποτελεί η μελέτη περιπτώσεων τραπεζών στις οποίες χορηγήθηκαν ενισχύσεις, όπως η Eurobank, Alpha bank, η Εθνική τράπεζα αλλά και η Τράπεζα Πειραιώς. Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται η οικονομική ύφεση που ταλανίζει την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Παρουσιάζονται τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο της ύφεσης αναφορικά με τις κρατικές χορηγήσεις καθώς και τα εμπόδια των κρατικών ενισχύσεων στον πιστωτικό κλάδο. Τέλος μελετώνται οι θετικές και οι αρνητικές επιπτώσεις από τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγεί η Επιτροπή σε μια οικονομία.
The aim of this dissertation is to examine the state aid which is granted to the banking sector in the EU. Initially, the first chapter presents the concept of state aid in conjunction with their implementation criteria. The second chapter goes deeper into State aid as applied to the banking industry. More specifically, the rules and conditions for the provision of State aid to credit institutions are analyzed. Also, another important issue which is studied concerns the important role of the Commission and the other institutions in the provision of government grants. Furtermore, Greek cases where banks were granted aid, such as Eurobank, Alpha Bank, the National Bank and Piraeus Bank are vital subjects of the present study while the fifth chapter analyzes the economic recession that has plagued Greece in recent years as well as the granting of state aid in a such difficult environment. The measures taken in the context of the recession with regard to government grants as well as the obstacles that state aid framework faces in the banking sector are also, detaily presented. Finally, the positive and negative effects of State aid granted by the Commission to an economy are being studied with the conlusions being presented at the end of the dissertation.
Λέξη κλειδί :Κρατική ενίσχυση
Ευρωπαϊκή Ένωση
Άρθρο 107
Βιωσιμότητα
Τραπεζικός τομέας
State aid
European Union
Banking sector
Διαθέσιμο από :2019-07-05 11:19:27
Ημερομηνία έκδοσης :06/14/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-07-05 11:19:27
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Harissi_2019.pdf

Τύπος: application/pdf