ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η χρονική ασυνέπεια στην άσκηση οικονομικής πολιτικής
Εναλλακτικός τίτλος :Time inconsistency in exercise of economic policy
Δημιουργός :Πλασκασοβίτη, Ηρωδιάδα
Συντελεστής :Οικονομίδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Κωνσταντίνου, Παναγιώτης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :56 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7107
Περίληψη :Οι αποφάσεις των υπεύθυνών χάραξης οικονομικής πολιτικής, τα κίνητρα πίσω από τις αποφάσεις αυτές, η γενικότερη λειτουργία των κεντρικών τραπεζών και άλλα παρόμοια θέματα απασχολούν τους οικονομολόγους εδώ και χρόνια. Τα θεμελιώδη μακροοικονομικά μεγέθη συνδέονται άμεσα με την εξέλιξη των παραπάνω ζητημάτων. Καθώς, η οικονομική ανάπτυξη, η μακροοικονομική συνοχή, η κοινωνική ευημερία κ.τ.λ. καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από την λειτουργία του κεντρικών τραπεζών. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση του προβλήματος της χρονικής ασυνέπειας (Time Inconsistency) υπό το πρίσμα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Το φαινόμενο των χρονικά ασυνεπών πολιτικών συνδέεται έντονα με τις προοπτικές οικονομικής εξήγησης και αρκετές φορές και με τις προοπτικές εξέλιξης άλλων οικονομιών, δεδομένης της αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης που υπάρχει. Στο πρώτο κεφάλαιο, θα κάνουμε μια ανασκόπηση στην υπάρχουσα βιβλιογραφία με στόχο να θέσουμε ένα καλά ορισμένο θεωρικό πλαίσιο γύρω από το θέμα. Το δεύτερο κεφάλαιο, επικαρπώνεται κυρίως σε θεωρητικές έννοιες. Είναι σκόπιμο να δούμε πως το φαινόμενο αυτό μπορεί να παρουσιαστεί και να πάρει μορφή, όχι μόνο μέσα σε ένα οικονομικό περιβάλλον αλλά γενικότερα μέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται μια απλουστευμένη μορφή του υποδείγματος των Barro και Gordon μέσα από την θεωρία Παιγνίων, με σκοπό την διαμόρφωση μιας γενικότερης εικόνας γύρω από το πρόβλημα της χρονικής ασυνέπειας. Ακόμα, παρουσιάζεται και αναλύεται η καμπύλη Phillips, μιας και αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για την κατανόηση της ανταλλακτικής σχέσης μεταξύ πληθωρισμού και ανεργίας. Το τρίτο κεφάλαιο, βασίζεται στην συνεισφορά των Barro και Gordon για το πρόβλημα της χρονικής ασυνέπειας στο πλαίσιο της νομισματικής πολιτικής. Το τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας, παρουσιάζει το φαινόμενο της χρονικής ασυνέπειας από την σκοπία της δημοσιονομικής πολιτικής, για την ανάλυση αυτή βασιστήκαμε στην συνεισφορά του Fischer (1980). Σκοπός μας είναι να εξετάσουμε πως διαμορφώνεται η συνάρτηση χρησημότητας υπό τον εισοδηματικούς περιορισμούς της κυβέρνησης και των εργαζομένων.
The decisions of economic policy makers, the incentives behind these decisions, the general operation of central banks and other similar issues have been of concern to economists for years. Fundamental macroeconomic variables are directly linked to the evolution of the above issues. As well as economic growth, macroeconomic cohesion, social well-being, etc. are largely determined by the operation of central banks. The purpose of this study is to analyze the problem of Time Inconsistency in the light of monetary and fiscal policy. The phenomenon of time-inconsistent policies is strongly associated with the prospects of economic explanation and several times with the prospects for the evolution of other economies, given the interdependence and interaction that exists.In the first chapter, we will review the existing literature in order to set a well-defined theoretical framework around the subject. The second chapter mainly covers theoretical concepts. It is worthwhile seeing that this phenomenon can occur and take shape, not only in an economic environment but more generally within a social environment. Then, a simplified form of the Barro and Gordon model is presented through Game Theory, with the aim of forming a more general picture of the problem of time inconsistency. Still, the Phillips curve is presented and analyzed as it is an indispensable tool for understanding the exchange rate between inflation and unemployment. The third chapter is based on Barro and Gordon's contribution to the problem of timing inconsistencies in monetary policy. The last chapter of the paper presents the phenomenon of temporal inconsistency from the fiscal policy objective, based on Fischer's contribution (1980). Our purpose is to examine how the usability function is shaped by the income constraints of government and workers.
Λέξη κλειδί :Χρονική ασυνέπεια
Καμπύλη Phillips
Πολιτικές βάσει κανόνων
Διακριτές πολιτικές
Αξιοπιστία
Κεντρική τράπεζα
Phillips curve
Policy rules
Policy discrete
Credibility
Time inconsistency
Central bank
Ημερομηνία :06-2019
Διαθέσιμο από :2019-07-19 11:21:52
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-07-19 11:21:52
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Plaskasoviti_2019.pdf

Τύπος: application/pdf