ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο ρόλος των επενδύσεων σε περιόδους ύφεσης: η ελληνική περίπτωση
Δημιουργός :Ντασούλης, Δημήτριος
Συντελεστής :Οικονομίδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Βασιλάτος, Ευάγγελος (Εξεταστής)
Φιλιππόπουλος, Απόστολος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :88 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7108
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η διερεύνηση του ρόλου των επενδύσεων σε περιόδους ύφεσης, με επίκεντρο την ελληνική περίπτωση της πρόσφατης οικονομικής κρίσης. Προκειμένου να αναλυθούν διεξοδικά τα αίτια που οδήγησαν στη δημοσιονομική κρίση και στην αδυναμία εκπλήρωσης των δανειακών υποχρεώσεων της Ελλάδας, αρχικά θα γίνει μια ιστορική αναδρομή της πορείας της ελληνικής οικονομίας μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, με προσδιορισμό της επίδρασης του μακροοικονομικού περιβάλλοντος στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν προτάσεις για την αύξηση της συνολικής ζήτησης της χώρας, μέσω επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη δεδομένη συσταλτική δημοσιονομική πολιτική, καθώς επίσης και την θέση της χώρας ως μέλος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Παράλληλα, θα εξεταστεί η δυνατότητα συνεργειών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με τελικό στόχο την βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας. Η ενδελεχής ανάλυση των ανωτέρω αποσκοπεί στον καθορισμό των επενδύσεων ως βασικού εργαλείου, μέσω του οποίου θα επέλθει η αναγκαία οικονομική μεγέθυνση, καθώς επίσης και η οικονομική ανάπτυξη.
The aim of the present dissertation is to explore the role of investments in times of recession, with focus on the Greek case of the recent economic crisis. In order to thoroughly examine the reasons that led to a fiscal crisis and the inability of Greece to fulfill its debt obligations, firstly there will be a historical flashback of the course of the Greek economy after the Second World War, with identification of the effect of the macroeconomic environment on the productivity and the competitiveness of the Greek businesses. Subsequently, there will be a presentation of suggestions for the increase of the aggregate demand of the country, through investments, taking into account the given contractive fiscal policy, as well as the status of the country as a member of the Economic and Monetary Union. Alongside, there will be examined the possibility of synergies between the private and the public sectors, with the ultimate goal of increasing the social welfare. The in-depth analysis of the above aims at identifying investments as a basic tool, through which the ne-cessary economic growth will take place.
Λέξη κλειδί :Επενδύσεις
Ύφεση
Μεγέθυνση
Εξαγωγές
Investments
Recession
Growth
Exports
Διαθέσιμο από :2019-07-19 13:46:51
Ημερομηνία έκδοσης :06/30/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-07-19 13:46:51
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Ntasoulis_2019.pdf

Τύπος: application/pdf