ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η αξιοποίηση των πληροφοριών στη διαμόρφωση των στρατηγικών επιλογών των επιχειρήσεων
Δημιουργός :Φραγκούλης, Σταμάτης
Συντελεστής :Παπαδάκης, Βασίλειος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :92σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στο Κεφάλαιο Α’ γίνεται διάκριση και καταγραφή των διάφορων πληροφοριών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις επιχειρήσεις (Business Intelligence, Competitive Intelligence, Economic Intelligence). Γίνεται προσπάθεια κατηγοριοποίησης και οργάνωσης των απαιτούμενων στοιχείων πληροφοριών που μπορούν να αναζητηθούν κατά περίπτωση και να συμβάλλουν στην ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού μίκρο και μάκρο-περιβάλλοντος των σύγχρονων επιχειρήσεων. Στο Κεφάλαιο Β’ αναλύεται η χρησιμότητα των πληροφοριών ανά επίπεδο διοίκησης και ανά λειτουργία και αναδεικνύεται ο ρόλος τους στη διαμόρφωση των στρατηγικών αποφάσεων των εταιρειών. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται προσπάθεια να προσδιοριστούν ποιες πληροφορίες απαιτούνται σε κάθε στάδιο των διαδικασιών σχεδίασης – προγραμματισμού και λήψης αποφάσεων. Στο Κεφάλαιο Γ’ γίνεται αναφορά σε γενικές αρχές και κανόνες που διέπουν τις πληροφορίες και περιγράφεται μια τυπική διαδικασία παραγωγής επεξεργασμένων πληροφοριών, υπό τον κεντρικό έλεγχο της εταιρείας, προσαρμοσμένη σύμφωνα με τη βασική μεθοδολογία που χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες Πληροφοριών στον τομέα της Άμυνας και της Ασφάλειας. Η διαδικασία αυτή ξεκινά από τη δημιουργία των πληροφοριακών απαιτήσεων, συνεχίζει στη συλλογή, στην επεξεργασία - ανάλυση και τέλος στην εκμετάλλευση των πληροφοριών. Στο Κεφάλαιο Δ’ περιγράφονται διάφορες δομημένες τεχνικές ανάλυσης που μπορούν να βοηθήσουν τα διοικητικά στελέχη στις εκτιμήσεις καταστάσεων και στη λήψη αποφάσεων. Επίσης, παρουσιάζεται μια ενδεικτική μεθοδολογία ανάλυσης πληροφοριών, πάνω στην οποία προσαρμόζονται οι διάφορες τεχνικές ανάλογα με το θέμα. Τέλος, στο Κεφάλαιο Ε’ παρουσιάζονται συμπεράσματα και προτάσεις, σχετικά με το πώς θα μπορούσαν να εφαρμοστούν τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα εργασία, στις σύγχρονες επιχειρήσεις.
Λέξη κλειδί :Αξιοποίηση πληροφοριών
Επιχειρήσεις
Τεχνικές ανάλυσης
Ημερομηνία :2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Fragkoulis_2016.pdf

Τύπος: application/pdf