ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Επιλεκτικότητα και timing αμοιβαίων κεφαλαίων
Δημιουργός :Κόκκα, Αναστασία
Συντελεστής :Τσιώνας, Ευθύμιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :120σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί πρώτα μία θεωρητική προσέγγιση της διαχρονικής εξέλιξης των αμοιβαίων κεφαλαίων κυρίως στον ελληνικό χώρο, της έννοιας και σκοπιμότητας και τους λόγους προτίμησης τους σε σχέση με άλλες επενδυτικές εναλλακτικές. Ακόμη στο στατιστικό της κομμάτι αξιολογεί την ικανότητα των διαχειριστών να επιλέγουν αξιόγραφα με ανοδική κατεύθυνση και τη διατήρηση της κατά τη διάρκεια του χρόνου με τη σωστή διαφοροποίηση. Ειδικότερα στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται εκτενώς το νομικό πλαίσιο που διέπει τα αμοιβαία κεφάλαια , τα πλεονεκτήματα της χρήσης τους που αντισταθμίζονται από αρκετούς κινδύνους. Καταγράφονται οι κατηγορίες των αμοιβαίων κεφαλαίων χρησιμοποιώντας ως βάση αναφοράς τη στρατηγική που εφαρμόζουν και των περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζονται. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι επενδυτικές στρατηγικές των αμοιβαίων κεφαλαίων ενώ αρχικά φαίνεται ο χρονικός διαχωρισμός της περιγραφής του χαρτοφυλακίου σε θεμελιώδη (αρχή δημιουργίας του χαρτοφυλακίου) και σε τεχνική ανάλυση (αναδιαρθρώσεις σε περίπτωση ανισορροπιών στις τιμές. Στην τρίτη ενότητα φαίνονται τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα οικονομετρικά υποδείγματα αξιολόγησης των διαχειριστών ενώ παραλλήλως πραγματοποιούνται και συγκρίσεις μεταξύ αυτών. Ακόμη αναφέρονται στατιστικές μελέτες που αξιολογούν αν υφίσταται επιλεκτικότητα και συγχρονισμός. Στην τέταρτη ενότητα μπορούν να παρατηρηθούν τα μέτρα αξιολόγησης αμοιβαίων κεφαλαίων που βασίζονται στην απόδοση ανά μονάδα κινδύνου και στη διαφορική απόδοση. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναδεικνύονται τα κυριότερα μοντέλα αποτίμησης αξιόγραφων, που κατηγοριοποιούνται με βάση τον αριθμό των παραγόντων που χρησιμοποιούνται. Επίσης στο έκτο κεφάλαιο μπορεί να παρατηρηθεί πως ελέγχουμε οικονομετρικά αν υπάρχει επιλεκτκότητα και συγχρονισμός , χρησιμοποιώντας τα γνωστά t statistics. Στην έβδομη ενότητα περεταίρω η οικονομετρική μοντελοποίηση καθώς και η μεθοδολογία που υποδεικνύει αν υπάρχει επιλεκτικότητα Στο όγδοο κεφάλαιο χρησιμοποιούνται τέσσερα κυρίως αμοιβαία κεφάλαια αναλυμένα σε δύο χρονικές περιόδους καθώς αυτό διευκολύνει την ανάδειξη του συγχρονισμού(χρήση chow test). Τέλος εκτελούνται οι βασικοί έλεγχοι πολυσυγγραμικότητας, ενδογένειας και ετεροσκεδαστικότητας από τους οποίους φαίνεται αν το μοντέλο που χρησιμοποιήσαμε είναι σωστό και αναρτώνται και κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με την κατάσταση των αμοιβαίων κεφαλαίων στην αγορά.
Λέξη κλειδί :Αμοιβαία κεφάλαια
Επενδυτική στρατηγική
Επιλεκτικότητα
Συγχρονισμός
Μέτρα αξιολόγησης
Ημερομηνία :31-01-2012
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kokka_2012.pdf

Τύπος: application/pdf