ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εκτίμηση - GIS - Δείκτες - Μετάφραση
Δημιουργός :Παναγιωτόπουλος, Ανδρέας
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :77σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Το πρώτο κομμάτι της εκτίμησης αναφέρεται στην εκτίμηση μιας μονοκατοικίας με τρείς διαφορετικές μεθόδους εκτίμησης. Η εκτίμηση έγινε σύμφωνα με τα Διεθνή Εκτιμητικά πρότυπα. Το δεύτερο κομμάτι αφορά εργασία με την χρήση του προγράμματος χαρτών GIS. Κατασκευή ενός θεματικού χάρτη με δεδομένα μιας περιοχής της Αθήνας και με την χρήση geocoding και του editor εμφανίζονται κατοικίες όπου ενοικιάζονται, σημεία ενδιαφέροντος και διάφορα queries. Το τρίτο κομμάτι αναφέρεται στην κατασκευή δεικτών με σταθερές τιμές του 2000 (πηγή του ΕΛ.ΣΤΑΤ.), όπως για το Α.Ε.Π, την ανεργία, τον πληθωρισμό, το ΔΜ (πληθωρισμός + ανεργία), ΤΔΜ (τροποποιημένος πληθωρισμός + ανεργία), ΔΕ (οικονομική μεγέθυνση – ΔΜ), ΤΔΕ (οικονομική μεγέθυνση – ΤΔΜ). Η κατασκευή των δεικτών έγινε και σε επίπεδο χώρας, αλλά και στο επίπεδο των 13 περιφερειών. Επίσης γίνεται αναλυτική παρουσίαση με χρήση διαγραμμάτων. Το τέταρτο κομμάτι και τελευταίο της διπλωματικής αφορά την μετάφραση επιστημονικού κειμένου με αναφορά στο Real Estate.
The first piece of assessment refers to assessment of a house with three different estimation methods. Τhe assessment was made in accordance withInternational Standards. The second part of the assessment refers in map construction using the GIS program. Construction of a thematic map data with an area of Athens and the use of geocoding and the editor to improve the appearance of rented homes, places of interests with various queries. The third part refers to the construction of indices with constant prices of 2000 (source EL.STAT.). Such as the GDP, unemployment, inflation, the credits (inflation + unemployment), LAU (modified inflation + unemployment), AL (growth –RM), LAE (LAU-growth). The construction of indicators was done at the country level but also at the level of 13 regions. Also there is a detailed presentation with diagrams. The fourth and final piece of the diplomatic concerns the translation of scientific text with reference to the “Real Estate.
Λέξη κλειδί :Εκτίμηση ακινήτων
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Δείκτες
Κτηματική αγορά
Geographical Information Systems (GIS)
Property valuation
Indicators
Real Estate
Ημερομηνία :30-04-2012
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Panagiotopoulos_2012.pdf

Τύπος: application/pdf