ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το φορολογικό σύστημα και η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα καθώς και οι επιπτώσεις τους στην ελληνική οικονομία
Εναλλακτικός τίτλος :The tax system of and tax evasion in Greece; their impact on the greek economy
Δημιουργός :Βαρελά, Χρυσούλα-Ιωάννα
Συντελεστής :Τζόβας, Χρήστος (Επιβλέπων καθηγητής)
Παπαδάκη, Αφροδίτη (Εξεταστής)
Σιουγλέ, Γεωργία (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :90σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7300
Περίληψη :Η παρούσα εργασία πραγματεύεται θέματα γύρω από το φορολογικό σύστημα και τη φοροδιαφυγή στην Ελλάδα, τα οποία έχουν εξελιχθεί σε φλέγοντα ζητήματα τα τελευταία χρόνια. Στόχος είναι να κατανοήσουν οι αναγνώστες τη σημαντικότητα της φοροδιαφυγής, τις επιπτώσεις που έχει στην οικονομική ζωή και στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου καθώς και τη σχέση της με το φορολογικό σύστημα. Βασικός σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να μελετήσει το φαινόμενα της φοροδιαφυγής και του φορολογικού συστήματος στην Ελλάδα μέσω της εξέτασης των αντιλήψεων Ελλήνων φορολογούμενων. Για το λόγο αυτό κρίναμε σκόπιμο την ανάπτυξη και αποσαφήνιση διαφόρων εννοιών που έχουν να κάνουν με τον φόρο και τα είδη του φόρου. Επίσης, στη συνέχεια θα αναλύσουμε την πορεία των φορολογικών εσόδων και θα καταγράψουμε τις σημαντικότερες φορολογικές μεταρρυθμίσεις του 2018. Έπειτα, γίνεται λόγος για την φοροδιαφυγή, την παραβατική συμπεριφορά γενικότερα και την ανασκόπηση των παραγόντων που την προκαλούν ενώ στη συνέχεια για τις ποινές και τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής. Ακόμη, διενεργήθηκε πρωτογενής έρευνα με δημιουργία ενός ερωτηματολογίου, το οποίο συμπληρώθηκε από 200 πολίτες διαφόρων ηλικιών με σκοπό να εξεταστεί κατά πόσο οι αντιλήψεις των φορολογούμενων συνάδουν με το θεωρητικό υπόβαθρο. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της εμπειρικής ανάλυσης που πραγματοποιήσαμε.
This paper deals with issues related to the tax system and tax evasion in Greece, which have evolved into burning issues in recent years. The aim is for readers to understand the importance of tax evasion, its impact on the economic life and well-being of the community as well as its relationship to the tax system.The main purpose of this work is to study the phenomena of tax evasion and the tax system in Greece by examining the perceptions of Greek taxpayers. For this reason we considered it appropriate to develop and clarify various concepts related to tax and types of tax. We will then analyze the course of tax revenue and record the most important tax reforms of 2018. Next, we will talk about tax evasion, delinquent conduct in general and a review of the factors causing it, followed by penalties and identification. of tax evasion. In addition, a primary survey was carried out with the creation of a questionnaire, which was completed by 200 citizens of different ages in order to examine whether taxpayers' perceptions are in line with the theoretical background. Finally, the results and conclusions of our empirical analysis are presented.
Λέξη κλειδί :Φορολογικό σύστημα
Φορολοδιαφυγή
Φορολογία
Tax system
Tax evasion
Taxation
Διαθέσιμο από :2019-09-18 21:19:16
Ημερομηνία έκδοσης :2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-09-18 21:19:16
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Varela_2019.pdf

Τύπος: application/pdf