ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πρόβλεψη της πιθανότητας πτώχευσης στην Ελλάδα με probit ανάλυση
Εναλλακτικός τίτλος :Prediction of bankruptcy in Greece with probit analysis
Δημιουργός :Νιαβή, Μιχαέλα
Συντελεστής :Σιουγλέ, Γεωργία (Επιβλέπων καθηγητής)
Καραμπίνης, Νικόλαος (Εξεταστής)
Μπάλλας, Απόστολος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :87σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7305
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει εάν μπορεί να προβλεφθεί επικείμενη οικονομική δυσπραγία μιας επιχείρησης μέσα σε άστατο χρηματοοικονομικό περιβάλλον με τη χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών. Η προβλεπτική ικανότητα των χρηματοοικονομικών δεικτών έχει αποδειχθεί σε πλήθος διεθνών ερευνών αλλά και στην Ελλάδα. Στη διεθνή βιβλιογραφία έχει αποδειχθεί πως οι χρηματοοικονομικοί δείκτες είναι αποτελεσματικό μέσω πρόβλεψης εταιρικής αδυναμίας και κατά τη διάρκεια οικονομικών κρίσεων. Οι προαναφερθείσες έρευνες αποτέλεσαν έμπνευση για την παρούσα ερευνητική εργασία, όπου επιχειρείται η διερεύνησης της προβλεπτικής ικανότητας των χρηματοοικονομικών δεικτών κατά τη διάρκεια της Ελληνικής οικονομικής κρίσης. Χρησιμοποιήθηκε δείγμα ελληνικών επιχειρήσεων από το 2008 έως το 2018. Στην έρευνα, εφαρμόστηκε το κανονικό υπόδειγμα πιθανότητας για ένα έτος πριν την εκδήλωση αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων. Για την ανάπτυξη των μοντέλων οι ανεξάρτητες μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν είναι χρηματοοικονομικοί δείκτες. Λόγω τις ιδιομορφίας των αποτελεσμάτων των ελληνικών επιχειρήσεων τη δεκαετία που εξετάστηκε, οι επιχειρήσεις διαχωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες: κερδοφόρες, ενεργές και πτωχευμένες. Αποδείχθηκε πως λόγω των υψηλών ζημιών που εμφάνιζε το σύνολο των υγειών επιχειρήσεων, δε μπορεί να γίνει δημιουργία αξιόπιστου μοντέλου πρόβλεψης, σε αντίθεση με το μοντέλο που κατασκευάστηκε για τις κερδοφόρες επιχειρήσεις. Η συμβολή της έρευνας είναι πως δεν έχει υπάρξει άλλη έρευνα που να εξετάζει αμιγώς τα έτη της οικονομικής ύφεσης στην Ελλάδα.Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στις σημαντικότερες έρευνες πρόβλεψης της εταιρικής αποτυχίας. Λόγω της ύπαρξης πολλών ερευνών, η αναφορά τους γίνεται σε χρονολογική σειρά και ανά μέθοδο ανάλυσης δεδομένων, ώστε να παρουσιαστεί πιο αποτελεσματικά η σταδιακή εξέλιξη των μοντέλων και τα σημαντικότερα τους ευρήματα. Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε, το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε και οι χρηματοοικονομικοί δείκτες που επιλέχθηκαν να εξεταστούν. Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εμπειρικής μελέτης. Τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα και η συμβολή της εργασίας.
The purpose of this research paper is to investigate whether a business can forecast imminent financial distress in an unstable financial environment using financial ratios. The predictive ability of financial ratios has been proven in numerous previous surveys both internationally and in Greece. International literature has shown that financial indicators are able to predict corporate weakness during financial crises. The aforementioned surveys were the inspiration for the research conducted in this paper, which attempts to investigate the predictive ability of financial indicators during the Greek financial crisis.The sample includes Greek companies failed in the period 2008 - 2018. The method selected is probit analysis for one year before the event of failure. The independent variables used in the functions constructed are financial ratios. Due to the unstable financial performance of Greek companies in the decade examined, the sample was divided into three subsamples: profitable, active and failed. It turned out that due to the high losses suffered by active companies, it is not possible to construct a reliable forecasting model, unlike the model constructed for profitable companies. The contribution of this research is substantial since it is the first to examine exclusively the period of economic crisis in Greece.The first chapter, reviews the most important literature for corporate failure prediction models. Due to plethora of surveys, they are referred in chronological order and method, in order to present more effectively the evolution of the bankruptcy prediction models and their most important findings. In the second chapter is explained the reason why the method was chosen and how the sample and the financial ratios were selected. Τhe third chapter, includes the results of the empirical study. Finally, the conclusion is made followed by the contribution of the thesis.
Λέξη κλειδί :Πτώχευση
Χρηματοοικονομικοί δείκτες
Ελλάδα
Οικονομική κρίση
Bankruptcy
Probit analysis
Financial ratios
Greece
Financial distress
Διαθέσιμο από :2019-09-19 15:04:47
Ημερομηνία έκδοσης :2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-09-19 15:04:47
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Niavi_2019.pdf

Τύπος: application/pdf