ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διερευνητική μελέτη των πρακτικών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα
Εναλλακτικός τίτλος :Corporate social responsibility of Greek banking sector
Δημιουργός :Υφαντής, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Τζόβας, Χρήστος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπάλλας, Απόστολος (Εξεταστής)
Δειμοιράκος, Ευθύμιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :62σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7315
Περίληψη :H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) είναι μία οικειοθελής δέσμευση των οργανισμών για ένταξη στις επιχειρηματικές τους πρακτικές δράσεων κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής διάστασης, χωρίς κάποια δέσμευση από τους κρατικούς οργανισμούς και έχουν σχέση με όλους όσους επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται επίσης αναφορά στην έννοια της αειφόρου βιώσιμης ανάπτυξης και στα οφέλη των οργανισμών από την αναφορά της. Η πτυχιακή εργασία χωρίζεται πέντε συνολικά κεφάλαια. Τα πρώτα τρία κεφάλαια αποτελούν την βιβλιογραφική επισκόπηση. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό και εννοιολογικό πλαίσιο της ΕΚΕ, στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση της έννοιας του απολογισμού βιωσιμότητας και του ρόλου της Ανεξάρτητης Εξωτερικής Διασφάλισης , ενώ στο τρίτο κεφάλαιο καταγράφεται ο ρόλος του προτύπου της διεθνής πρωτοβουλίας για την έκδοση απολογισμών βιωσιμότητας GRI. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διαδικασία της μεθοδολογίας της έρευνας. Τα δύο είδη μεθοδολογίας που χρησιμοποιούνται είναι της ανάλυσης περιεχομένου και τη βαθμολόγησης. Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται σχολιασμός και καταγραφή των αποτελεσμάτων της έρευνας με την χρήση πινάκων.
Corporate Social Responsibility (CSR) is a voluntary commitment of organizations to integrate into their business practices actions of a social, environmental and economic dimension, without any commitment from government agencies and relate to all those affected by their activities. The present thesis also refers to the concept of sustainable development and the benefits of referring to organizations. The thesis is divided Into five chapters. The first three chapters form the bibliographic overview. The first chapter presents the theoretical and conceptual framework of CSR, the second chapter analyzes the concept of sustainability accountability and the role of Independent External Assurance, while the third chapter describes the role of the international sustainability reporting model GRI. The fourth chapter presents the process of the research methodology. The two types of methodology used are content analysis and grading. Finally, in the fifth chapter, the results of the research are annotated and recorded using tables.
Λέξη κλειδί :Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)
Τραπεζικός κλάδος
Ελλάδα
Βιώσιμη ανάπτυξη
Corporate Social Responsibility (CSR)
Banking sector
Greece
Sustainable development
Διαθέσιμο από :2019-09-22 11:21:12
Ημερομηνία έκδοσης :2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-09-22 11:21:12
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Yfantis_2019.pdf

Τύπος: application/pdf