ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εκτίμηση των ταμειακών ροών από λειτουργική δραστηριότητα από τα κέρδη
Εναλλακτικός τίτλος :Estimating cash flow from operations through net income
Δημιουργός :Ορφανού, Σοφία
Συντελεστής :Μπάλλας, Απόστολος (Επιβλέπων καθηγητής)
Δεμοιράκος, Ευθύμιος (Εξεταστής)
Χέβας, Δημοσθένης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :66σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7330
Περίληψη :Η παρούσα εργασία ασχολείται με το μέγεθος των ταμειακών ροών από τη λειτουργική δραστηριότητα (CFO). Συγκεκριμένα καλείται να εξετάσει τις ταμειακές ροές από λειτουργική δραστηριότητα των εταιρειών μέσα από τις άλλες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον Ισολογισμό, χωρίς αναφορά, σε πρώτο επίπεδο, στις δημοσιευμένες καταστάσεις ταμειακών ροών. Η προσέγγιση γίνεται με βάση την έμμεση μέθοδο, δηλαδή με αφετηρία τα καθαρά κέρδη και εφαρμόζοντας τις απαραίτητες αναπροσαρμογές, όπως αυτές προβλέπονται στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, αναπτύσσονται και εξετάζονται διάφορα υπολογιστικά μοντέλα προκειμένου να διαπιστωθεί πιο μοντέλο προσεγγίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις ταμειακές ροές από λειτουργική δραστηριότητα.Όπως είναι αναμενόμενο, η εκτίμηση των ταμειακών ροών από λειτουργική δραστηριότητα με τη χρήση μοντέλων και με αφετηρία τα καθαρά κέρδη, απαιτεί πολλές αναπροσαρμογές. Ωστόσο, παρά τις σχετικές προσαρμογές, παρατηρείται, ότι και στην πιο αναπτυγμένη μορφή του μοντέλου, η εκτίμηση των ταμειακών ροών από λειτουργική δραστηριότητα, παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις, για το δείγμα εταιρειών που έγινε επεξεργασία, από το αντίστοιχο μέγεθος, όπως αυτό απεικονίζεται στις δημοσιευμένες καταστάσεις ταμειακών ροών. Στη συνέχεια, επεκτείνεται η έρευνά μας, για τις εταιρείες εκείνες, οι οποίες παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες αποκλίσεις μεταξύ των δημοσιευμένων και των εκτιμημένων ταμειακών ροών (outliers).Συμπερασματικά, διαπιστώνεται, ότι με τη χρήση υπολογιστικών μοντέλων, μπορεί να προσεγγιστεί μία εύλογη εκτίμηση του δημοσιευμένου μεγέθους των ταμειακών ροών από λειτουργική δραστηριότητα, ωστόσο και μεγάλες αποκλίσεις εξακολουθούν να υφίστανται. Οι αποκλίσεις αυτές, μειώνονται λαμβάνοντας υπόψη τις επεξηγηματικές σημειώσεις / πληροφορίες των εταιρειών. Τελικά, επισημαίνεται η έμφαση που είναι καλό να δίνεται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο και η συνδυαστική εξέτασή τους.
This paper deals with the size of cash flow from operating activity (CFO). In particular, this paper examines the cash flows from operating activities of companies taking into account the published financial statements, the income statement and the Balance Sheet, but ignoring the published cash flow statements.Estimate of cash flows from operations is based on the indirect method. So, given the net income and by applying the necessary adjustments as describe in International Financial Reporting Standards, various computational models are developed and tested in order to determine which model more accurately approximates the published amount of cash flow from operations. As expected, calculating estimates for approaching the published operating cash flows using differantiated models in accordance with the inderect method requires many adjustments. However, despite the relative adjustments, it is observed that even in the most developed model, the estimation of cash flows from operating activities has significant deviations, for the sample of companies herein processed, from the corresponding size, as illustrated in the published cash flows statements.Next, this research is extended to those companies that show the largest discrepancies between published and estimated cash flow from operations (outliers).In conclusion, it can be concluded that using computational models, a reasonable estimate of the published value of cash flows from operating activity can be approximated, however, large discrepancies still exist. These discrepancies are reduced by taking into account the explanatory notes of companies. Finally, emphasis is placed in the usefullness of the published financial statements and the need for critical and combined examination and analysis as a whole of all financial statements provided under the International Financial Reporting Standards.
Λέξη κλειδί :Ταμειακές ροές από λειτουργική δραστηριότητα
Υπολογιστική εκτίμηση
Κέρδη
Αποκλίσεις
Cash Flow from Operations (CFO)
Calculating estimates
Net income
Outliers
Διαθέσιμο από :2019-09-28 02:22:48
Ημερομηνία έκδοσης :08/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-09-28 02:22:48
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: ORFANOU_2019.pdf

Τύπος: application/pdf