ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Κεφάλαιο ETFs: η ενεργητική επένδυση αντεπιτίθεται
Εναλλακτικός τίτλος :Chapter ETFs: the active investing strikes back
Δημιουργός :Ψυχογιάννης, Βασίλειος
Συντελεστής :Καβουσανός, Εμμανουήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Ρομπόλης, Λεωνίδας (Εξεταστής)
Τσεκρέκος, Ανδριανός (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :64σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7340
Περίληψη :Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση και η ανάλυση των Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Exchange Traded Funds - ETF). Αρχικά παρουσιάζεται μια ιστορική αναδρομή που περιλαμβάνει την εξέλιξη των ETF στο πέρασμα του χρόνου ως προς το πλήθος, το ύψος των επενδυμένων σε αυτά κεφαλαίων και τον όγκο συναλλαγών. Στη συνέχεια αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά των ETF, γίνεται αναφορά στις ομοιότητες και στις διαφορές τους με τα παραδοσιακά Αμοιβαία Κεφάλαια (Mutual Funds) και αναλύονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους. Τέλος, στο εμπειρικό μέρος της διπλωματικής εργασίας επιχειρείται η πιθανή εκμετάλλευση, μέσω της ενεργητικής επιλογής μετοχών, της μεγαλύτερης ανησυχίας γύρω από τα ETF, της υπερβάλλουσας συνδιακύμανσης των επιμέρους μετοχών που συνθέτουν το χαρτοφυλάκιό τους σε γεγονότα ακραίων αρνητικών αποδόσεων. Η συγκεκριμένη μελέτη αποσκοπεί στο να υποδείξει το ενδεχόμενο μέγεθος μιας ευκαιρίας σε ενεργητικούς επενδυτές για τη χρήση των ETF, προϊόντα εξ ορισμού παθητικής επένδυσης, προσφέροντας μια διαφορετική σκοπιά στις μεθόδους αξιοποίησης τους.
The purpose of the dissertation is the presentation and the analysis of the Exchange Traded Funds (ETF). At first is presented a background summary which includes the evolution of ETF over the years as for their number, their assets under management and their trading volume. Subsequently are analyzed the basic characteristics of ETF, reference is made to their similarities and differences with the traditional Mutual Funds and are clarified their pros and cons. Finally, in the empirical part of the dissertation, through active stock picking is attempted a possible exploitation of the biggest concern around ETF, the abnormal increase of the covariance among its constituents in cases of extreme selloffs. Τhis particular study aims to indicate to active investors the potential size of an opportunity for the use of ETF, by definition passive investment vehicles, offering a different perspective on their methods of use.
Λέξη κλειδί :Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια
Απόδοση
Συνδιακύμανση
Συντελεστής βήτα
Όγκος συναλλαγών
ETF
Return
Covariance
Beta
Trading volume
Διαθέσιμο από :2019-10-01 01:42:51
Ημερομηνία έκδοσης :09/01/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-10-01 01:42:51
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Psychogiannis_2019.pdf

Τύπος: application/pdf