ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Κεφαλαιακή διάρθρωση και προσδιοριστικοί παράγοντες
Εναλλακτικός τίτλος :Capital structure and its determinants
Δημιουργός :Γούτσος, Βασίλειος
Συντελεστής :Ρομπόλης, Λεωνίδας (Επιβλέπων καθηγητής)
Επίσκοπος, Αθανάσιος (Εξεταστής)
Λελεδάκης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :48σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7345
Περίληψη :Η δομή της κεφαλαιακής διάρθρωσης των επιχειρήσεων χρίζει ιδιαίτερης προσοχής μέχρι και σήμερα δεδομένου ότι προσδιορίζει τις πηγές άντλησης κεφαλαίων που χρηματοδοτούν τις λειτουργικές δραστηριότητες και επενδυτικές ευκαιρίες τους. Απασχολεί εδώ και δεκαετίες τους ερευνητές ανά τον κόσμο καθώς παρατηρείται ότι οι επιχειρήσεις δεν ακολουθούν κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο για τον καθορισμό της. Με το πέρας των ετών έχει αναπτυχθεί μία πληθώρα θεωριών, εκ των οποίων τρεις έχουν υπερισχύσει με μεγάλο αριθμό υποστηρικτών. Κατά σειρά στη τρέχουσα μελέτη παρουσιάζονται οι θεωρίες της αντιστάθμισης, ιεράρχησης και του market timing ενώ παράλληλα εξετάζονται οι προσδιοριστικοί παράγοντες της κεφαλαιακής διάρθρωσης καθώς και η χρονική διάσταση που παρουσιάζει ένας εκ αυτών σε συνάρτηση με την αγοραία και λογιστική μόχλευση για ενδυνάμωση των αποτελεσμάτων. Γίνεται χρήση οικονομετρικών μοντέλων σε δεδομένα πάνελ με τη κατάλληλη μεθοδολογία γραμμικής παλινδρόμησης να επιλέγεται κατόπιν των απαραίτητων ελέγχων. Με σκοπό την περαιτέρω ενδυνάμωση των αποτελεσμάτων διεξάγονται περαιτέρω έλεγχοι παράλληλα με την εκτίμηση των παλινδρομήσεων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων και οι παράγοντες εκείνοι που επιβεβαίωσαν τη σημαντικότητα τους μέσα από πλήθος ελέγχων για το καθορισμό της κεφαλαιακής διάρθρωσης. Κατόπιν αυτού αντιπαρατίθενται με τις κλασικές θεωρίες σε μια προσπάθεια να καταλήξουμε αν υπάρχει μια μοναδική στην οποία μπορούμε να στηριχθούμε για να εξηγήσουμε τη κεφαλαιακή διάρθρωση μιας επιχείρησης.
Capital structure of enterprises draws special attention to date, as it identifies the sources of capital raising that finance their operating activities and investment opportunities.It has been a matter of great interest to researchers around the world for decades as it is observed that businesses do not follow a specific model for defining it. Over the years a number of theories have been developed, three of which have been overwhelmingly supportive. In the current study, theories of tradeoff, pecking order and market timing are presented, while examining the determinants of capital structure as well as the obsession showed by one of them in relation to market and accounting leverage for the results to be robust. Econometric models are used in panel data with the appropriate linear regression methodology selected after the necessary checks. As a means of the results to be more robust, further checks are carried out along with the regression estimation. Following that are presented the results of the valuations and the factors that confirmed to be statistically significant through many robustness checks to determine the capital structure. Finally the results are compared with the ones from classical theories in an attempt to determine if there is a single one theory able to explain the capital structure of a business.
Λέξη κλειδί :Κεφαλαιακή διάρθρωση
Προσδιοριστικοί παράγοντες
Αντιστάθμιση
Ιεράρχηση
Capital structure
Determinants
Tradeoff
Pecking order
Market timing
Διαθέσιμο από :2019-10-01 21:54:21
Ημερομηνία έκδοσης :08/31/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-10-01 21:54:21
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Goutsos_2019.pdf

Τύπος: application/pdf