ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η αξία της εφοδιαστικής αλυσίδας στον κλάδο της ναυτιλίας και οι διαδικασίες εμπορικής διαχείρισης spare parts
Δημιουργός :Ισμυρίδου, Αθηνά
Συντελεστής :Βρεχόπουλος, Αδάμ (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :53σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7378
Περίληψη :Στo πλαίσιo του μεταπτυχιακού προγράμματος της διοικητικής επιστήμης και Τεχνολογίας εργάστηκα στην παραναυτιλιακή επιχείρηση με την επωνυμία Oceantech shipping and trading. Η συγκεκριμένη επιχείρηση ασχολείται με εισαγωγή, προμήθεια και διανομή μηχανολογικών ανταλλακτικών πλοίων σε ναυτιλιακές πλοιοκτήτριες εταιρείες. Η θέση μου στην εν λόγω εταιρεία ήταν βοηθός στο τμήμα των logistics, δηλαδή στην αποστολή και διανομή των ανταλλακτικών από τις εγκαταστάσεις του εκάστοτε προμηθευτή στα πλοία των πελατών. Επιπλέον είχα την ευκαιρία να εργαστώ στο τμήμα των ζητήσεων στο οποίο γίνεται η λήψη των ζητήσεων από τους πελάτες, η προώθησή τους στους αρμόδιους προμηθευτές και η τελική αποστολή της προσφοράς στον πελάτη. Το επιστημονικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο βασίζεται η δουλειά μου είναι ο κλάδος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πρόκειται για έναν ανερχόμενο και πολύ σημαντικό τομέα για τις επιχειρήσεις καθώς καθορίζει κατα ένα μεγάλο ποσοστό το επιπέδο εξυπηρέτησης των πελατών. Η επιστημονική κοινότητα επιδεικνύει μεγάλο ενδιαφέρον για την εξέλιξη του τομέα και την εναρμόνησή του με τους ρυθμούς ανάπτυξης του εμπορίου σήμερα, καθώς επίσης και την ένταξη της τεχνολογίας σε αυτόν. Η εμπειρία μου στην συγκεκριμένη επιχείρηση θεωρώ οτι μου προσέφερε χρήσιμες γνώσεις για την ένταξη στην αγορά εργασίας και μου έδωσε την ευκαιρία να εφαρμόσω στην πράξη τις γνώσεις και τις δεξιότητες που ανέπτυξα μέσω του προγράμματος σπουδών MSc στην Διοικητική Επίστημη και Τενχολογία. Ταυτόχρονα μέσα από την έρευνα που πραγματοποίησα στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής εργασίας αλλά και τα ερεθίσματα που έλαβα από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, μπόρεσα να διακρίνω διαδικασίες οι οποίες μπορούν να βελτιωθούν και να αποδίδουν πολύ μεγαλύτερη αξία, βελτιστοποιώντας οχι μόνο την απόδοση της συγκεκριμένης επιχείρηση αλλά και στο σύνολό τους αλυσίδες logistics στον ευρύτερο κλάδο της ναυτιλίας.
In the context of my postgraduate program in Administrative Science and Technology, I worked in a company called Oceantech Shipping and Trading. This company deals with the import, supply and distribution of mechanical spare parts to shipping ship owners. My position in the company was an assistant in the logistics department, which is responsible for shipping and distributing spare parts from the supplier's premises to the customers' ships.In addition, Additionally I had the opportunity to work on the requests section. In this section requests are received from customers, they are forwarded to the responsible suppliers, and finalized to an offer which is sent to the customer. The scientific background on which my work is based is in the supply chain. This is an emerging and very important business sector as it largely determines the level of customer service. The scientific community is keenly interested in the evolution of the sector and its alignment with the pace of trade development today, as well as the integration of technology into it. My experience in this particular business offered me useful insights regarding the labor market and has given me the opportunity to put into practice the knowledge and skills I have developed through my MSc degree in Management Science and Technology. At the same time through the research I did in the context of this thesis and the stimuli I received from the postgraduate program, I was able to discern processes that can be improved and yield much greater value, not only optimizing the performance of the particular business but also all over the logistics chains in the wider shipping industry.
Λέξη κλειδί :Εφοδιαστική αλυσίδα
Ναυτιλία
Μηχανολογικά ανταλλακτικά πλοίων
Logistics
Maritime
Spare parts
Oceantech Shipping and Trading
Διαθέσιμο από :2019-11-07 15:35:27
Ημερομηνία έκδοσης :01/31/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-11-07 15:35:27
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Ismyridou_2019.pdf

Τύπος: application/pdf