ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η σημασία της ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων και της οργανωσιακής συμπεριφοράς στο επαγγελματικό περιβάλλον
Εναλλακτικός τίτλος :The importance of developing information systems and organizational behavior in the professional environment
Δημιουργός :Καλογεράκη, Ιωάννα
Συντελεστής :Βρεχόπουλος, Αδάμ (Επιβλέπων καθηγητής)
Δουκίδης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Πουλούδη, Νάνσυ (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :47σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7381
Περίληψη :Η παρούσα εργασία αφορά τη σημασία της ενσωμάτωσης των πληροφοριακών συστημάτων και της οργανωσιακής συμπεριφοράς στο εργασιακό περιβάλλον. Η εργασία χωρίζεται σε τρία μέρη. Αρχικά θα γίνει μία ανάλυση των κύριων επιστημονικών αντικειμένων που συνάδουν με την Πρακτική Άσκηση χρησιμοποιώντας τόσο βιβλία όσο και σύγχρονα επιστημονικά άρθρα, ενώ στη συνέχεια θα αναλυθούν οι βασικές λειτουργίες και δραστηριότητες του τμήματος στο οποίο εργάζομαι, έτσι ώστε να γίνουν κατανοητές οι αρμοδιότητες με τις οποίες ασχολούμαι στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης και η σημασία τους σε σύγκριση με τις υπηρεσίες ολόκληρου του τμήματος. Το τελευταίο κομμάτι της εργασίας θα αφορά τη σημασία της πρακτικής άσκησης και το κατά πόσο με βοήθησε να αφομοιώσω τις θεωρητικές γνώσεις που απέκτησα από το μεταπτυχιακό του ΔΕΤ, αλλά και να τις ενισχύσω, αποκτώντας παράλληλα και τις σχετικές επαγγελματικές δεξιότητες.
The present work addresses the importance of integrating information systems and organizational behavior in the work environment. The work is divided into three parts. Initially, an analysis of the main scientific subjects associated with the Practical Work will be made using both books and modern scientific articles, and then the basic functions and activities of the department in which I work will be analyzed in order to understand the responsibilities with which I am involved in internships and their importance compared to the services of the whole department. The last part of the thesis will be about the importance of internships and how it helped me to assimilate the theoretical knowledge I gained from my master's degree in CTV, but also to enhance it while acquiring the relevant professional skills.
Λέξη κλειδί :Πληροφοριακά συστήματα
Οργάνωση
Συμπεριφιρά
Διοικητική επστήμη
Τεχνολογία
Information systems
Organization
Behavior
CRM
Technology
Διαθέσιμο από :2019-11-08 00:03:26
Ημερομηνία έκδοσης :2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-11-08 00:03:26
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kalogeraki_2019.pdf

Τύπος: application/pdf