ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το πληροφοριακό υπόβαθρο και η εμπορική εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις
Εναλλακτικός τίτλος :Information background and commercial application of customer relationship management systems to medium and large enterprises
Δημιουργός :Τσιαρδάκης, Αθανάσιος
Συντελεστής :Βρεχόπουλος, Αδάμ (Επιβλέπων καθηγητής)
Πουλούδη, Νάνσυ (Εξεταστής)
Λεκάκος, Γιώργος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :31σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7384
Περίληψη :Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας αφορά την μελέτη των συστημάτων διαχείρισης πελατειακών σχέσεων μέσα από την ανάδειξη του τρόπου λειτουργίας τους, την ανάδειξη των δυνατών σημείων, της χρησιμότητας τους εν γένει, τις αδυναμίες τους και το υπόβαθρο εφαρμογής τους με όρους πληροφορικής. Παρότι αντίστοιχες μελέτες έχουν εκπονηθεί ήδη στο παρελθόν και κάποια κομμάτια τους υπερκαλύπτουν ή συμπληρώνουν τα ανεπτυγμένα κεφάλαια της παρούσας δικής μου εργασίας, προσπάθησα να διαφοροποιήσω την μελέτη μου με δύο τρόπους. Ο ένας αφορούσε στο συνδυασμό του πληροφοριακού υποβάθρου και της εμπορικής εφαρμογής, καθότι με ενδιέφερε το τελευταίο λόγω της καθημερινής μου εργασίας στην εταιρεία OKTABIT A.E. και επιθυμούσα να εκλάβω την εργασία μου όχι μόνον ως μέσο απόκτησης του μεταπτυχιακού μου τίτλου σπουδών, αλλά και ως επίλυση ενός ευρύτερου εταιρικού προβλήματος, αυτό της απόκτησης CRM από την τωρινή μου εταιρεία όπου εργάζομαι. Ο δεύτερος τρόπος διαφοροποίησης που διέκρινα πως θα ήταν χρήσιμο να εστιάσω εκεί την μελέτη μου από την αρχή, αφορούσε την χρησιμότητα του συστήματος διαχείρισης πελατειακών σχέσεων σε ένα συγκεκριμένο τμήμα των επιχειρήσεων και όχι ολόκληρης της αγοράς, εννοώντας αυτό των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (SME).
The purpose of this thesis is to study customer relationship management systems through outlining how they function, highlighting their strengths, their utility in general, their weaknesses and their application background in terms of information technology. Although similar studies have already been done in the past and some of them overlap or supplement the developed chapters of my present work, I have attempted to differentiate my study in two ways.One was about the combination of information background and commercial application, since I was interested in the latter because of my day job at OKTABIT SA. and I wanted to take my job not only as a means of obtaining my master's degree, but also as a solution to a broader corporate problem, that of acquiring CRM from my current company where I work. The second way I differentiated that I thought it would be useful to focus my study there from the beginning was on the utility of the customer relationship management system in a specific segment of the business rather than the whole market, meaning small and medium-sized enterprises.
Λέξη κλειδί :Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Διαχείριση πελατειακών σχέσεων
Αποθήκες δεδομένων
OKTABIT A.E
Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)
Customer Relationship Management (CRM)
Data warehouse
Διαθέσιμο από :2019-11-09 16:00:42
Ημερομηνία έκδοσης :01/21/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-11-09 16:00:42
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsiardakis_2019.pdf

Τύπος: application/pdf