ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Bank analytics: επιχειρηματικές ανάγκες, πλατφόρμες λογισμικού & υλοποίηση σε πραγματικό περιβάλλον
Εναλλακτικός τίτλος :Bank analytics: business essentials, platforms & implementation in real environment
Δημιουργός :Παπαποστόλου, Γιώργος
Συντελεστής :Λεκάκος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Χατζηαντωνίου, Δαμιανός (Εξεταστής)
Πουλυμενάκου, Αγγελική (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :50σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σκοπός του έργου ήταν η διαμόρφωση και η ανάπτυξη του SAP Bank Analyzer για τον υπολογισμό, την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων στις εποπτικές αρχές, σύμφωνα με τα IFRS και GR GAAP πρότυπα, για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στα κεντρικά συστήματα της τράπεζας.
The purpose of the project was to develop and implement the SAP Bank Analyzer in order to calculate, monitor and report to supervisors, in accordance with IFRS and GR GAAP standards, for products included in the central systems of the bank.
Λέξη κλειδί :Χρηματοοικονομική ανάλυση
Μεγάλα Δεδομένα
Συστήματα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού
Banking analytics
Big Data
Enterprise Resource Planning (ERP)
SAP
NDL Consulting PC
Ημερομηνία :31-01-2019
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papasostolou_2019.pdf

Τύπος: application/pdf
Αρχείο: Papapostolou_Parousiasi_2019.ppsx

Τύπος: application/pdf