ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Προϊόντικές κατηγορίες marketing και προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας στην Ελλάδα
Εναλλακτικός τίτλος :Marketing product categories and Private Label (PL) products in Greece
Δημιουργός :Σιανίδου, Χριστίνα-Ελένη
Συντελεστής :Δουκίδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Λεκάκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Βρεχόπουλος, Αδάμ (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :56σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Εργάστηκα στο τμήμα Marketing της εταιρίας Beiersdorf Hellas AE. Πιο συγκεκριμένα, ως Marketing Assistant στις κατηγορίες NIVEA Face Care, NIVEA Body, Bath & Shower και Liposan. Οι κατηγορίες NIVEA Face Care και NIVEA Body αποτελεούν τις δύο μεγαλύτερες κατηγορίες προϊόντων της εταιρίας, καθώς η πρώτη αποτελεί το No 2 brand στην κατηγορία του στην ελληνική αγορά, ενώ η δεύτερη το No 1. Επιπλέον, τα προϊόντα Liposan κατέχουν 86% μερίδιο στην αγορά, γεγονός, που το καθιστά No 1 στην κατηγορία του.Το συγκεκριμένο παραδοτέο έχει ως στόχο να παρουσιάσει, την εξάμηνη πρακτική μου άσκηση στην εταιρία της Beiersdorf Hellas AE, αλλά και να αναλύσει τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στην Ελλάδα, τις διαφορές τους με τα προϊόντα εμπορικού σήματος, για ποιους λόγους τα επιλέγουν οι καταναλωτές σε περιόδους κρίσης, αλλά και να θίξει την επιρροή του store image, τόσο επάνω στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, όσο και στα προϊόντα εμπορικού σήματος.
I worked in the marketing department of Beiersdorf Hellas SA. More specifically, as a Marketing Assistant in NIVEA Face Care, NIVEA Body, Bath & Shower and Liposan brands.The categories NIVEA Face Care and NIVEA Body are the two largest product categories of the company, as the first is the No 2 brand in the Greek market, while the second one is the No 1. In addition, Liposan products hold 86% market share, which makes it No 1 in itscatergory.This paper is intended to present my six-month internship at Beiersdorf Hellas SA and to analyze private label products in Greece, their differences with nationally branded products, and why consumers choose them at times of crisis. It also is to discuss the influence of store image, both on private label products and nationally branded products.
Λέξη κλειδί :Προϊοντικές κατηγορίες
Προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας
Ιδιωτική ετικέτα
Εικόνα καταστήματος
Προϊόντα εμπορικού σήματος
Marketing
Product categories
Private label brands
National brands
Store image
Ημερομηνία :31-01-2019
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Sianidou_2019.pdf

Τύπος: application/pdf