ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001: πρακτική άσκηση στην επιχείρηση Nordia Α.Ε.
Εναλλακτικός τίτλος :Environmental management system ISO 14001: internship at Nordia S.A.
Δημιουργός :Χαρμπίλας, Ηλίας
Συντελεστής :Κρητικός, Εμμανουήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Ανδρουτσόπουλος, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Μούρτος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :90σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7397
Περίληψη :Η εργασία έγινε σε μια από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας NORDIA A.E. και συγκεκριμένα στο εργοστάσιο «MARMOLINE» που βρίσκεται στο 1ο χλμ της επαρχιακής οδού Μαρκοπούλου-Ωρωπού. Στο εργοστάσιο αυτό παράγονται οικοδομικά υλικά, κατά βάση έτοιμα κονιάματα (σοβάδες, κόλλες πλακιδίων κλπ), χρώματα και πρόσθετα σκυροδέματος.Η εργασία αποσκοπούσε στο να μελετηθούν οι απαιτήσεις για πιστοποίηση της εγκατάστασης με βάση το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, ο τρόπος κάλυψης αυτών, και να ετοιμαστεί το βασικό μέρος της τεκμηρίωσης (documentation) για την πιστοποίηση.Κατά τη διάρκεια της εργασίας μελέτησα το αντίστοιχο πρότυπο, την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης και μεγάλο μέρος της νομοθεσίας που αφορά τα περιβαλλοντικά του θέματα. Ήρθα σε επαφή με εταιρείες συλλογής αποβλήτων και περιβαλλοντικών μετρήσεων και σε συνεργασία με τον αρμόδιο επιβλέποντα, ανέλαβα τη σύνταξη της τεκμηρίωσης, κατ’ απαίτηση του προτύπου ISO 14001.
My internship took place at one of NORDIA SA production plants, specifically at the "MARMOLINE" plant, which is located at the 1st km of the Markopoulo-Oropos Road in Attica/Athens. The MARMOLINE plant produces building materials, mainly ready-mixed mortars (plasters, tile adhesives, etc.), paints and concrete admixtures.My task included: the study and identification of the requirements needed for the certification of this plant, according to ISO 14001 environmental management system standard, finding ways the company could adhere to them, and the preparation of the main part of the documentation needed for this certification.During my internship, I studied the ISO 14001 standard, the operating license of the plant and a large part of the environmental legislation relating to its environmental aspects. In addition to this, I have been in contact with companies who collect and manage various types of waste and companies which carry out environmental measurements.In cooperation with my supervisor I undertook the preparation of the documentation, as required by the ISO 14001 standard.
Λέξη κλειδί :Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Πιστοποίηση
Nordia Α.Ε.
Environmental management system
ISO 14001
Nordia S.A.
Διαθέσιμο από :2019-11-07 22:38:25
Ημερομηνία έκδοσης :02/19/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-11-07 22:38:25
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Harbilas_2019.pdf

Τύπος: application/pdf