ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάλυση δεδομένων και αυτοματοποιημένες μέθοδοι για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση ψευδών ειδήσεων στο διαδίκτυο
Εναλλακτικός τίτλος :Data analysis and automated methods for identifying and dealing with fake news on the internet
Δημιουργός :Μουμτζής, Βασίλειος
Συντελεστής :Λεκάκος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Ανδρουτσόπουλος, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Βρεχόπουλος, Αδάμ (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :51σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7409
Περίληψη :Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η έρευνα και η καταγραφή των αυτοματοποιημένων τεχνολογικών μεθόδων οι οποίες καθιστούν εφικτό τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της διάδοσης των διαδικτυακών ψευδών ή ψεύτικων ειδήσεων. Η βιβλιογραφική έρευνα βασίστηκε σε πρόσφατες μελέτες οι οποίες αναπτύχθηκαν κυρίως μετά το έτος 2016 όπου παρατηρήθηκε ραγδαία ανάπτυξη του φαινομένου.Συγκεκριμένα γίνεται προσπάθεια αποσαφήνισης του όρου των ψευδών ειδήσεων, καταγράφονται οι κοινωνικές του καταβολές, το πρόσφατο ιστορικό πλαίσιο και οι λόγοι που το φαινόμενο εξαπλώνεται. Επιπλέον επισημαίνεται ο ρόλος των διαδικτυακών κοινωνικών δικτύων και πλατφορμών αλλά και των χρηστών, οι οποίοι διαχωρίζονται σε πραγματικούς και πλαστούς. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας καταγράφονται οι τεχνολογικές μέθοδοι, τα ήδη κατασκευασμένα μοντέλα και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά ή ο συνδυασμός των προσεγγίσεων με τις οποίες το φαινόμενο των ψευδών ειδήσεων μπορεί να αντικρουστεί. Τέλος με βάση την βιβλιογραφική έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί προκύπτουν συμπεράσματα για τις μεθόδους αλλά και προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος στο μέλλον.
The purpose of this thesis is to research and record automated technological methods that make it possible to detect and counter the spread of online fake news. The bibliographic research was based on recent studies developed mainly after the year 2016 where there was a strong development of the problem.In particular, an attempt is made to clarify the term of fake news, recording social situations, the recent historical context and the reasons for the expansion of the term. It also highlights the role of online social networks and platforms as well as users, which are divided into real and fake.The second part of the paper deals with technological methods, models already constructed, and the different characteristics or combinations of approaches with which the phenomenon of false news can be dealt with. Finally, based on the literature research, conclusions are drawn on the methods and suggestions are made for tackling the problem.
Λέξη κλειδί :Ψευδείς Ειδήσεις
Ψεύτικες Ειδήσεις
Επιστήμη δεδομένων
Μηχανική μάθηση
Επεξεργασία φυσικής γλώσσας
Fake news
Data science
Machine learning
Blockchain
Natural Language Processing (NLP)
Διαθέσιμο από :2019-11-19 13:06:56
Ημερομηνία έκδοσης :11/13/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-11-19 13:06:56
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Moumtzis_2019.pdf

Τύπος: application/pdf