ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάλυση δεδομένων για την αφοσίωση και την αξία πελατών σε προωθητικούς διαγωνισμούς μέσω SMS
Εναλλακτικός τίτλος :Engagement and Customer Value Analysis on SMS based marketing contests
Δημιουργός :Συναδινός, Αλέξανδρος
Συντελεστής :Λεκάκος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :55σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7415
Περίληψη :Η εν λόγω εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια της εργασίας μου στην Εταιρεία GU GROUP. Καταπιάνεται με τις αρμοδιότητες που έφερα εις πέρας κατά την εργασία μου στην προαναφερθείσα Εταιρεία που περιλαμβάνουν την πραγματοποίηση από μέρους μου, ανάλυσης πάνω σε δεδομένα συναλλαγών πραγματικών πελατών με σκοπό τη δόμηση συγκεκριμένου πλάνου προσέγγισης τους μέσω προωθητικών SMS για αποτελεσματικότερη αφοσίωση στους προωθητικούς διαγωνισμούς της Εταιρείας. Η εργασία περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των δεδομένων συναλλαγών των πελατών καθώς και τα αποτελέσματα της κάθε μεθόδου που δοκιμάστηκε, ενώ παρατίθενται και αναφορές από επιστημονικά άρθρα που εφάπτουν στο θέμα με το οποίο αντιπαρέρχομαι. Μέσω αυτών, συμπερασματικά καταγράφονται όλοι οι κανόνες και οι θεωρίες τις οποίες πρέπει η Εταιρεία να υιοθετήσει ώστε να προβεί σε αποτελεσματικότερη προσέγγιση των πελατών της με στόχο την αφοσίωση στον εκάστοτε προωθητικό διαγωνισμό ή την προσέλκυση πελατών μεγαλύτερης αξίας.
This particular thesis was performed during my employment in GU GROUP company. Ιt deals with my responsibilities that I completed, including a performed data analysis on real transactional customer’s data in order to build a specific efficient marketing plan to promote company’s contests with regard to brand engagement and customer’s value. This project includes a detailed description and results of every method that were used to analyze transactional customer’s data. Also, it presents some state of the art scientific aspects of researches that are performed nowadays and have specific impact in the industry. As a result, this project presents rules and theories that GU GROUP has to apply so as to approach customer’s efficiently to satisfy the purpose of higher contest engagement and attraction of high value customers.
Λέξη κλειδί :Αξία του πελάτη
Διαγωνισμοί
Αφοσίωση του πελάτη
Μηνύματα κειμένου
Customer value
Contests
Customer loyalty
Short Message Service (SMS)
Διαθέσιμο από :2019-11-18 23:24:09
Ημερομηνία έκδοσης :12/07/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-11-18 23:24:09
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Synadinos_2018.pdf

Τύπος: application/pdf