ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο ρόλος της επιβράβευσης ως κίνητρο για την παρακίνηση των εργαζομένων
Εναλλακτικός τίτλος :The role of reward as an incentive to motivate the employees
Δημιουργός :Νικολάου, Δημήτριος
Συντελεστής :Βουδούρη, Ειρήνη (Επιβλέπων καθηγητής)
Ανδρουτσόπουλος, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :59σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7428
Περίληψη :Ο σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι να εξετασθεί ο βαθμός επίδρασης της επιβράβευσης στην παρακίνηση των εργαζομένων. Αρχικά, επιχειρείται μία προσπάθεια να ορίσουμε τι εννούμε με τον όρο παρακίνηση. Στην συνέχεια, αναφέρονται και αναλύονται βασικές θεωρίες που σχετίζονται με την παρακίνηση.Πολύ βασικό στοιχείο στην παρακίνηση των εργαζομένων αποτελεί η εργασιακή ικανοποίηση. Για τον λόγο αυτό, στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται ορισμοί για την έννοια της εργασιακής ικανοποίησης και πως αυτή σχετίζεται με την παρακίνηση και κατά συνέπεια με την απόδοση των εργαζομένων. Παρουσιάζονται, ακόμα, παραδείγματα για τους τρόπους που παρακινούν το προσωπικό τους, δύο κορυφαίες στον τομέα τους, πολεθνικές εταιρίες. Στο τέλος του δευτέρου κεφαλαίου, γίνεται εκτεταμένη αναφορά στα είδη των ανταμοιβών των εργαζομένων.Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας. Οι παραγοντες που επιλέχθηκαν προς εξέταση για το κατά πόσο και αν επηρεάζουν την παρακίνηση είναι ο μισθός, τα οφέλη (επιδόματα), η σχέση με τον προϊστάμενο, η επαγγελματική ανέλιξη, η φύση της εργασίας και η εκπαίδευση. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων γίνεται μέσω του στατιστικού πακέτου SPSS 19.Στο τέλος της έρευνας γίνεται ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων, από τα οποία προκύπτουν συμπεράσματα για τον βαθμό που επηρεάζει ο κάθε παράγοντας την παρακίνηση του εργαζομένου. Επίσης, μέσα από την συγκεκριμένη έρευνα θα μπορούσε να δωθεί ένα βήμα για τη δημιουργία προτάσεων για μελλοντικές έρευνες.
The purpose of this dissertation thesis is to examine the effect of reward on employee motivation. Firstly, an attempt is made to define what we mean by the term motivation. Then, they are mentioned and analyzed the basic theories that are related to motivation.Job satisfaction is a key element in motivating employees. For this reason, the second chapter sets out definitions of the concept of job satisfaction and how it relates to motivation and therefore to employee performance. They are, also, presented examples of how motivate their staff two leading in their field companies. At the end of the second chapter, there is an extensive reference to the types of employee rewards.In the third chapter, they are presented the methodology and results of the quantitative research. The factors are selected for consideration as to whether they affect motivation are salary, benefits, relationship with superior, career development, nature of work and training. The results are analyzed by SPSS 19 statistical package.At the end of the survey, the results are commented on, and conclusions are drawn about the extent to which each factor influences employee motivation. In addition, this research could provide a step towards making proposals for future research.
Λέξη κλειδί :Επιβράβευση
Παρακίνηση εργαζομένων
Ικανοποίηση
Reward
Employee motivation
Satisfaction
Διαθέσιμο από :2019-11-09 15:13:51
Ημερομηνία έκδοσης :2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-11-09 15:13:51
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Nikolaou_2019.pdf

Τύπος: application/pdf