ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διαδικασίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας Έκτακτης Ανάγκης & Μεγάλα Δεδομένα για Έξυπνη Διαχείριση Καταστροφών Μεγάλης Κλίμακας
Εναλλακτικός τίτλος :Emergency Logistics & Big Data for Smart Large-scale Disaster Management
Δημιουργός :Δοντά, Βασιλική
Συντελεστής :Λεκάκος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :69σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Το αντικείμενο αυτής της διπλωματικής εργασίας αφορά τις διαδικασίες Εφοδιαστικής αλυσίδας και τη διαχείριση δεδομένων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης λόγω μεγάλης κλίμακας καταστροφών. Πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα επιχειρησιακής έρευνας με πολλές και σύνθετες προκλήσεις σε μια περίοδο όπου οι φυσικές καταστροφές αυξάνονται συνεχώς παγκοσμίως και για το οποίο η ακαδημαϊκή έρευνα είναι ακόμα σε χαμηλό επίπεδο. Η ιδέα αυτή προήλθε με αφορμή τις τραγικές φυσικές καταστροφές που συνέβησαν στη χώρα μας το περασμένο διάστημα (Μάνδρα-Μάτι, κ.ά.), αλλά και από σχετικές αναφορές σε μαθήματα του μεταπτυχιακού μας προγράμματος. Σκοπός είναι να γίνει παρουσίαση και ανάλυση του χώρου των Humanitarian Logistics και πιο συγκεκριμένα της υποκατηγορίας Emergency Logistics, μέσα από επιχειρησιακά μοντέλα που έχουν δημιουργηθεί και παράγοντες που τα επηρεάζουν. Εκτός όμως από το κομμάτι της επιχειρησιακής έρευνας και σχετικών διαδικασιών, σημαντικό ρόλο στην εποχή των Big Data παίζει η διαχείριση της πληροφορίας και των δεδομένων κατά τη διάρκεια τέτοιων γεγονότων. Έτσι, λοιπόν παρουσιάζονται διάφορες καινοτόμες τεχνολογίες που εφαρμόζονται ήδη ή μπορούν και πρέπει να χρησιμοποιηθούν στο συγκεκριμένο πεδίο. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο πώς μπορεί να αξιοποιηθεί ο όγκος πληροφοριών που παράγεται μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς επίσης και στην ανάγκη για δημιουργία συγκεντρωτικής πλατφόρμας για τον καλύτερο συντονισμό διαδικασιών emergency logistics.
The scope of this deals with Supply Chain processes and data management in the case of a large-scale disaster emergency. It is a very interesting subject of operational research with many and complex challenges in an era when natural disasters are on the rise worldwide and for which academic research is still at a low level. This idea originated from the tragic natural disasters that occurred in our country in the past year (Mandra-Mati, etc.), but also from relevant references to our postgraduate courses. The purpose is to present and analyze the Humanitarian Logistics field, and more specifically the Emergency Logistics subcategory, through established business models and factors that influence them. But apart from operational research and related processes, information and data management during such events plays an important role in the Big Data era that we live in. So, there are various innovative technologies that are already in place or can and should be used in this field. Particular mention is made of how the volume of information generated through social media can be exploited, as well as the need to create a centralized platform for better coordination of emergency logistics processes.
Λέξη κλειδί :Ανθρωπιστικά logistics
Φυσικές καταστροφές
Μεγάλα Δεδομένα
Humanitarian logistics
Emergency logistics
Natural disasters
Big Data
Social Media data
Twitter analytics
Disaster management
Blockchain for disaster relief
Ημερομηνία :31-10-2019
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Donta_2019.pdf

Τύπος: application/pdf