ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τα πληροφοριακά συστήματα στο περιβάλλον μιας πολυεθνικής: εφαρμογές και αξιοποίηση στο τμήμα Μάρκετινγκ
Εναλλακτικός τίτλος :The ERP systems inside a multinational company: use and deployment in the Marketing Department
Δημιουργός :Πλύκα, Ευφροσύνη
Συντελεστής :Φραϊδάκη, Κατερίνα (Επιβλέπων καθηγητής)
Δουκίδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Ανδρουτσόπουλος, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Εξεταστής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :71σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7440
Περίληψη :Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, έλαβε χώρα η πρακτική άσκηση στην εταιρεία Nestlé και πιο συγκεκριμένα στο κομμάτι Μάρκετινγκ του Nesquik Brand. Πάνω στην πρακτική άσκηση βασίστηκε και η θεματολογία της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας. Ειδικότερα, η ολοκλήρωση των βασικών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του τμήματος μέσω του ERP συστήματος της SAP, αποτέλεσε την αφορμή για την διερεύνηση του χώρου των ERP συστημάτων και της αξιοποίησής τους στο πλαίσιο μιας πολυεθνικής εταιρείας. Συνεπώς, ως βασικός στόχος της διπλωματικής εργασίας μπορεί να οριστεί η μελέτη του τρόπου με τον οποίο ένα ERP σύστημα αξιοποιείται από μια επιχείρηση τέτοιου μεγέθους, γίνεται αποδεκτό από τους χρήστες της και τα διαφόρων ειδών προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει η εφαρμογή του. Στο πλαίσιο αυτό μελετήθηκε πληθώρα εργασιών της σχετικής με την μελέτη των ERP πληροφοριακών συστημάτων βιβλιογραφίας, καθώς επίσης και το πλαίσιο εφαρμογής της SAP στον όμιλο της Nestlé. Ακολουθεί μία εκτενής αναφορά σε σχέση με το έργο και τις καθημερινές δραστηριότητες της πρακτικής άσκησης, η οποία διαρθρώνεται σε τρία κύρια χρονικά διαστήματα και μεταξύ άλλων αναλύονται οι βασικές χρήσεις του SAP στην ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών. Η εργασία ολοκληρώνεται με τον απολογισμό της εμπειρίας πρακτικής άσκησης, την κριτική της όλης διαδικασίας και κάποιες προτάσεις και σημεία προς βελτίωση όσον αφορά τη θέση της πρακτικής αλλά και τις διαδικασίες γενικότερα.
The internship at Nestlé and more specifically in the Marketing field of Nesquik Brand took place as part of the completion of my postgraduate studies in the Department of Management Science and Technology and my thesis has been based on it as well. More specifically, the business process integration of marketing department through SAP ERP system inspired me to further investigate the technology of ERP systems and their deployment within a multinational company. Therefore, the objective of the thesis can be considered to be the study of how an ERP system is utilized by an enterprise of such size, accepted by its users and the various problems that may come along with its implementation. For that purpose, a plethora of bibliography resources related to ERP Systems was taken into account, so was the case study of Nestlé implementation of SAP. As part of the thesis, there is a detailed description of the daily tasks and activities during the practical exercise, structured in three main time intervals. This description also includes the use of SAP ERP system in the execution of the daily activities. At the last part of the thesis there is a reference to the experience gained by the practical exercise, an overview of the whole process and some suggestions for future improvements.
Λέξη κλειδί :Μάρκετινγκ
Συστήματα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού
Ολοκλήρωση επιχειρησιακών διαδικασιών
Διοίκηση μάρκας
Marketing
Enterprise Resource Planning (ERP)
Business Process integration
Brand Management
Nestlé
Διαθέσιμο από :2019-11-25 23:05:34
Ημερομηνία έκδοσης :11/14/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-11-25 23:05:34
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Plika_2019.pdf

Τύπος: application/pdf