ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Επαυξημένη πραγματικότητα και εμπειρία πελάτη στο περιβάλλον του πανκαναλικού λιανεμπορίου
Εναλλακτικός τίτλος :Augmented reality and customer experience in the context of omnichannel retailing
Δημιουργός :Κρανά, Ευαγγελία
Συντελεστής :Βρεχόπουλος, Αδάμ (Επιβλέπων καθηγητής)
Λεκάκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Ανδρουτσόπουλος, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :91σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στη σημερινή εποχή, γίνεται λόγος όλο και περισσότερο, στη χρήση νέων τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις, με σκοπό την αύξηση του engagement των πελατών τους, παρέχοντάς τους, την ίδια στιγμή, όσο το δυνατό μεγαλύτερη αξία, μέσω της παροχής, εξατομικευμένων υπηρεσιών. Οι ψηφιακές τεχνολογίες, έχουν αναδειχθεί σήμερα, μέσο για μια περισσότερο διαδραστική επικοινωνία και επαφή του πελάτη/ καταναλωτή με την εκάστοτε εταιρεία και το εκάστοτε brand. Η επαυξημένη πραγματικότητα η αλλιώς AR, έρχεται όλο και περισσότερο σήμερα, να «ταράξει», τον παραδοσιακό τρόπο αλληλεπίδρασης του πελάτη με τις επιχειρήσεις. Στην παρούσα εργασία, θα εξετάσουμε τις δυνατότητες που δίνει σήμερα η τεχνολογία αυτή, τόσο στον κλάδο του retail, μέσα από σύγχρονα παραδείγματα του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά την ίδια στιγμή, θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε, τις δυνατότητες που δίνει, η χρήση, μιας τέτοιας τεχνολογίας, σε πιο περίπλοκα περιβάλλοντα, όπως είναι για παράδειγμα τα αεροδρόμια ή τα πολυκαταστήματα. Μέσω project που έχει αναλάβει η εταιρεία, στην οποία εργάζομαι τα τελευταία χρόνια MPASS Ltd, με το Αεροδρόμιο Αθηνών (ΑΙΑ), αλλά και μέσω της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, θα προσπαθήσω στην παρούσα διπλωματική εργασία, να αναδείξω την αναγκαιότητα και τα πολλαπλά οφέλη που μπορεί να προσδώσει η τεχνολογία αυτή, τόσο στις επιχειρήσεις σήμερα, όσο και στο κοινό στο οποίο, αυτές, απευθύνονται. Το Αεροδρόμιο Αθηνών (ΑΙΑ), ασπαζόμενο τα τελευταία trends, που σχετίζονται με τη υιοθέτηση νέων τεχνολογιών όπως το IoT, το machine learning, το ΑR, επενδύει σε τομείς καινοτόμων υπηρεσιών, προσπαθώντας να προσφέρει καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών, και παράλληλα αποδοτικότερη εκμετάλλευση όλων των διαθέσιμων πόρων του. Εξαιτίας των πολλών δεδομένων που συλλέγει και μπορεί να αναλύσει το αεροδρόμιο, βάσει και των συμπερασμάτων της παρούσας εργασίας, θα μπορούσαμε σαν μελλοντικές επεκτάσεις, μοντέλα/ τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια του project, να αναλυθούν σε μικρότερου εύρους χώρους, καθώς και σε περιβάλλοντα διαφορετικής φύσης, με σκοπό να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα, των προτεινόμενων αυτών μεθόδων.
Nowadays, there is a growing interest in new technologies from businesses, in order to increase the engagement of customers, by providing them as much value as possible through the provision of more personalized services. Digital technologies have emerged today as means for a more interactive communication between customers and businesses. The augmented reality, or AR, is increasingly coming to shake up the traditional way customers interact with businesses. In this thesis, we will examine the potential of this technology in the retail sector, through examples of the business world, and at the same time, we will try to highlight the potential that Augmented Reality offers, in more complex environments, such as airports or department stores. Through a project undertaken by MPASS Ltd, the company where I am working, and the Athens International Airport (ΑΙΑ), and with the help of existing literature, I will endeavor in this thesis to highlight the necessity and the multiple benefits that can be afforded by this technology, both for businesses today and for the public they are targeting. Athens International Airport (AIA), following the latest trends related to the adoption of new technologies such as IoT, machine learning, AR, invests in innovative service areas, striving to deliver better quality of service, increase its revenue, and develop a rational and efficient resource management strategy. Due to the large amount of data the airport collects and analyzes, and based on the results of this paper, models and technologies used within the project, can be analyzed in smaller areas as well as in different environments, in order to test the effectiveness and efficiency of these proposed methods. This could be a future research extension.
Λέξη κλειδί :Επαυξημένη πραγματικότητα
Πελατειακή εμπειρία
Λιανεμπόριο
Αεροδρόμια
Πολυκαναλική επικοινωνία
Περιήγηση σε εσωτερικούς χώρους
Εμπειρία αγορών εντός καταστήματος
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Augmented reality
Customer experience
Retail
Airports
Multichannel communication
Mobile Augmented Reality Apps
Social media
Instore navigation
Instore shopping experience
Chatbot
ATHMessenger
Passenger journey
Ημερομηνία :29-10-2019
Διαθέσιμο από :26-11-2021
Ημερομηνία κατάθεσης :26-11-2019
Δικαιώματα χρήσης :Two-year restricted area
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Krana_2019.pdf

Τύπος: application/pdf