ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ψηφιοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών: μελέτη περίπτωσης: λογιστήριο εταιρείας παροχής υπηρεσιών
Εναλλακτικός τίτλος :Digitization of business processes: case study: accounting department of an industry focused services company
Δημιουργός :Κατσούλη, Σοφία
Συντελεστής :Πουλυμενάκου, Αγγελική (Επιβλέπων καθηγητής)
Μούρτος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Ζαχαριάδης, Εμμανουήλ (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :74σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7455
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο “Ψηφιοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών, Μελέτη Περίπτωσης: Λογιστήριο Εταιρείας Παροχής Υπηρεσιών” εξετάζει την επίδραση της ψηφιοποίησης στη ροή της πληροφορίας στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο και στην κοινωνία γενικότερα. Εστιάζει στα οφέλη και τις επιπτώσεις της ψηφιοποίησης, χρησιμοποιώντας ως ερευνητικόπεδίο την εταιρεία στην οποία εργάζομαι τον τελευταίο χρόνο.Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η καταγραφή και η ανάλυση των κύριων επιχειρηματικών διαδικασιών του τμήματος λογιστηρίου, όπως έχουν μέχρι και σήμερα. Στο τέλος τηςεργασίας γίνονται προτάσεις προς βελτίωση χρησιμοποιώντας κάποιους βασικούς δείκτες μέτρησης της αποδοτικότητας. Βασική στρατηγική για την επιλογή αυτών είναι η αυτοματοποίησή τουςμε την αξιοποίηση της τεχνολογίας, καθώς και η αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων.Η εργασία ξεκινά μελετώντας το θεωρητικό υπόβαθρο της ψηφιοποίησης, επεξηγώντας βασικούς ορισμούς και έννοιες. Αναλύεται το αντίκτυπο που έχει η ψηφιοποίηση της πληροφορίαςστις επιχειρήσεις και πώς γίνεται η μετάβαση από την ψηφιοποίηση στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αναφέρονται τα οφέλη που έχει η ψηφιοποίηση σε όλους τους τομείς της οικονομίας καικοινωνίας, όπως επίσης και οι επιπτώσεις από την εξέλιξη και εφαρμογή της. Γίνεται αναφοράστα βασικά εργαλεία της ψηφιοποίησης της ροής της πληροφορίας και πιο συγκεκριμένα στηνχρήση της Google Suite στις επιχειρήσεις.Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας, ξεκινά η περιγραφή της εταιρείας και στη συνέχεια τουυπό μελέτη συστήματος εργασίας, δηλαδή του λογιστηρίου. Αρχικά, αναφέρονται οι υπηρεσίεςπου παρέχει η εταιρεία στους πελάτες της, περιγράφεται το περιβάλλον και το δίκτυο της καικαταγράφονται οι βασικές διαδικασίες του τμήματος λογιστηρίου βήμα προς βήμα σε συνδυασμόμε τα τεχνολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούν. Ως κύριες διαδικασίες, επιλέξαμε να αναλύσουμετη διαδικασία παραλαβής τιμολογίων από τους προμηθευτές, την καταχώρηση και την εξόφλησήτους.Στο τελευταίο κεφάλαιο, γίνεται αξιολόγηση του υπό μελέτη συστήματος εργασίας με τη μέθοδο Balanced Scorecard. Αναφέρονται στόχοι και προβλήματα που υπάρχουν στο σύστημα, όπωςλειτουργεί αυτή τη στιγμή, και προσδιορίζονται σημαντικοί δείκτες μέτρησης της απόδοσής του.Η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη της μελέτης καταγράφεται στο τέλοςτης εργασίας. Χρησιμοποιήθηκαν τόσο ηλεκτρονικές όσο και βιβλιογραφικές πηγές. Τέλος, σχετικά με τις πληροφορίες που καταγράφονται για την υπό μελέτη εταιρεία στην οποία εργάζομαι,δεσμεύομαι για τη διαφύλαξή τους.
This thesis, entitled “Digitization of Business Processes, Case study: Accounting Department ofan industry focused services company”, examines the impact of digitization of information flow inthe modern business world and in society generally.The aim of this thesis is to record and analyze the main business processes of the accountingdepartment, as they are today. At the end of the research, some key performance indicators are usedto make suggestions for improvement. A key strategy for selecting them is firstly the automation ofbusiness processes by utilizing technology and secondly the increase of employee’s productivity.This thesis begins with the review of the theoretical background of digitization, explaining keydefinitions and concepts. It analyzes the impact of digitizing information on businesses and how thetransition from digitization to digital transformation is taking place. In addition, special attention ispaid to the benefits of digitization in all sectors of the economy and society, as well as the implications for its development and implementation. It introduces the key tools of digitizing informationflow, and more specifically the use of Google Suite in businesses.The second chapter begins with the description of the company and then the study of the accounting department follows. Initially, it refers to the services, which the company provides to itscustomers, it describes the work environment and the network, as well as the main accounting processes step by step in combination with the technological tools they use. As the main procedures, wehave chosen to analyze the process of receiving invoices from suppliers, the registration of invoicesand payment of them.In the last chapter of the thesis, the work system of the accounting department is evaluated,using the Balanced Scorecard method. The objectives and problems that exist in the current systemare reported and the key performance indicators are identified.The bibliography, which is used to develop the study, is recorded at the end of the thesis. Bothelectronic and bibliographical references were used. Lastly, with regard to the information recordedabout the company under study, I undertake to safeguard them
Λέξη κλειδί :Ψηφιοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών
Ψηφιακός μετασχηματισμός
Δείκτες μέτρησης απόδοσης
Διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών
Balanced scorecard
Digitalization
Business Process Management (BPM)
Digital transformation
Key Performance Indicators (KPIs)
Διαθέσιμο από :2022-12-02
Ημερομηνία έκδοσης :11/11/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-12-02 22:24:45
Δικαιώματα χρήσης :Three-year restricted area
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Katsouli_2019.pdf

Τύπος: application/pdf