ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Βιωσιμότητα και αποδοτικότητα για τεχνολογικές ομάδες μέσω evidence-based management
Εναλλακτικός τίτλος :Achieving performance and sustainability for technological teams with evidence-based management
Δημιουργός :Γιαννούλης, Δημήτριος
Συντελεστής :Λεκάκος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Κιντή, Ιωάννα (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :64σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7460
Περίληψη :Εστιάζοντας στο επίπεδο ανάλυσης της τεχνολογικής ομάδας, απώτερος σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να αναδείξει το ζήτημα της βιωσιμότητας των οργανισμών (corporate sustainability) αναλύοντας πώς, μέσω των νέων ευέλικτων (agile) μοντέλων ανάπτυξης και διαχείρισης τεχνολογικών έργων, τα στελέχη σε μία ομάδα έργου καταφέρνουν να δημιουργούν προστιθέμενης αξίας προϊόντα και υπηρεσίες. Ειδικότερα παρουσιάζονται και αναλύονται συγκριτικά τα μοντέλα Scrum, Kanban και Scrumban μέσω βιβλιογραφικής επισκόπησης. Η ανάλυση των μοντέλων αυτών ενισχύεται μέσα από δύο μελέτες περίπτωσης (case studies) ώριμων εταιρειών, της Intel και της Adobe και μία εμπειρική μελέτη περίπτωσης νεοσύστατης (startup) εταιρείας στην Αθήνα. Τα ευέλικτα (agile) μοντέλα, βασίζονται στην προσέγγιση της εμπειρικής διοίκησης (Evidence Based Management) που στηρίζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε συνεχή αναπροσαρμογή στη καινούργια γνώση που δημιουργείται. Παράλληλα τονίζεται πως η σωστή εφαρμογή αυτών των μοντέλων προϋποθέτει τη δημιουργία και ανάδειξη στελεχών τα οποία λειτουργούν κάτω από ένα νέο μοντέλο ηθικής, αναγνωρίζουν, σέβονται και επενδύουν στον ανθρώπινο παράγοντα, λειτουργούν ομαδικά, και μπορούν να εμπνεύσουν και άλλα άτομα μέσα στον οργανισμό να λειτουργήσουν με τον τρόπο αυτό.
The purpose of this thesis is to highlight the issue of corporate sustainability and to analyze how new agile development and management models, can be used to create value-added products and services. Scrum, Kandan and Scrumban models are presented both through a literature review and real-life case studies as those presented in Chapter 3. The baseline of those models is the school of Evidence Based Management, a framework in which management decisions should be based on a combination of critical thinking and the best available evidence. At the same time, it is emphasized that the proper implementation of these models requires the creation and promotion of executives who operate under a new ethical model, respect and invest in the human factor, work as a team member, and can inspire other people within the organization to work in the same way. We call them the sustainable leaders.
Λέξη κλειδί :Εταιρική βιωσιμότητα
Βιώσιμη ηγεσία
Εμπειρική διοίκηση
Ευέλικτα μοντέλα διαχείρισης έργων
Corporate sustainability
Evidence-based management
Sustainability leadership
Agile development
Scrum
Kanban
Scrumban
Διαθέσιμο από :2019-12-27 11:01:27
Ημερομηνία έκδοσης :11/30/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-12-27 11:01:27
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Giannoulis_2019.pdf

Τύπος: application/pdf