ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο ρόλος του branding στις επιχειρήσεις και η εξέλιξη μιας παραδοσιακής μάρκας σε ένα μοντέρνο περιβάλλον μάρκετινγκ
Δημιουργός :Πατούλια, Αθηνά
Συντελεστής :Βρεχόπουλος, Αδάμ (Επιβλέπων καθηγητής)
Μούρτος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Λεκάκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :59σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7503
Περίληψη :Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η μελέτη και η ανάλυση του branding, παράλληλα με το παραδοσιακό μάρκετινγκ και του ρόλου του στις επιχειρήσεις, καθώς και η συμβολή της στρατηγικής της εταιρίας στην εξέλιξη ενός brand. Η μελέτη αυτή έγινε στα πλαίσια της πρακτικής μου άσκησης στην εταιρία Nestle και πιο συγκεκριμένα στο brand του Λουμίδη Παπαγάλου, που αποτελεί τον κλασσικό και αγαπημένο ελληνικό καφέ, με μεγάλη κατανάλωση αλλά και αφοσίωση των καταναλωτών, αφού το αίσθημα της δέσμευσης τους είναι αρκετά υψηλό. Συγκεκριμένα, έγινε μελέτη της επιστήμης του brand management, αναλύοντας και μελετώντας τις επιμέρους ορολογίες που είναι απαραίτητες για την προώθηση και την εξέλιξη της μάρκας, των ολοκληρωμένων επικοινωνιών μάρκετινγκ και της εφαρμογής τους σε πολυεθνική εταιρία, δίνοντας έμφαση στο κομμάτι του business-to-business. Επίσης, αναλύεται η διοργάνωση διαφόρων events, η συνεργασία μεταξύ διαφόρων τμημάτων της εταιρίας, η εξυπηρέτηση των πελατών και άλλων επιχειρήσεων.Μέσω της βιβλιογραφικής έρευνας αλλά και της απόκτησης της εμπειρίας από τη πρακτική μου άσκηση, προκύπτουν διάφορα συμπεράσματα αναφορικά με το branding στις επιχειρήσεις. Η αλλαγή στη στρατηγική της εταιρίας για την εξέλιξη του branding, μπορεί να επέλθει μέσα από πολλούς τρόπους, όπως για παράδειγμα τον επανασχεδιασμό ετικέτας, λογοτύπων κτλ ή τον επαναπροσδιορισμό του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Έτσι, η μάρκα πρέπει να αντιδράσει χρησιμοποιώντας στρατηγική επανατοποθέτησης για να αλλάξει και να παραμείνει σύγχρονη και φρέσκια στα μάτια των πελατών. Τα συμπεράσματα που εξάχθηκαν, επιβεβαίωσαν όχι μόνο προηγούμενες έρευνες αλλά παράλληλα προστέθηκαν και νέες παρατηρήσεις.Η εφαρμογή όλων των παραπάνω όρων περιγράφεται τόσο στο πλαίσιο της επιχείρησης, όσο και στο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Τέλος, αναλύονται τα projects με βάση τα tasks σε σχέση με τα timelines και τους χρονικούς περιορισμούς.
The purpose of this thesis was to study and analyze branding, along with traditional marketing and its role in business, as well as the contribution of the company's strategy to the development of a brand. This study was carried out in the context of the internship at Nestle and more specifically in the brand of Loumidis Papagalos, which is the classic and favorite Greek coffee, with great consumption and dedication of consumers, since the feeling of their commitment and dedication is quite high. In particular, a study of brand management science was carried out, analyzing and studying the individual terminologies that were necessary for of the brand’s promotion and development, integrated marketing communications and their application in multinational company, emphasizing the business-to-business part. Here is also analyzed the organization of various events, the cooperation between different parts of the company and the service of customers and other companies. Through bibliographic research and the acquisition of experience from my internship, various conclusions are drawn regarding branding in business. The change in the company's strategy for the evolution of branding can occur in many ways such as redesigning labels, logos, etc. or redefining the competitive advantage. Thus, the brand must react using a repositioning strategy to change and remain modern and fresh in the eyes of customers. The conclusions drawn were confirmed not only by previous studies, but at the same time new comments were added. The application of all the above terms is described both in the context of the enterprise and in the academic environment. Finally, projects are analyzed based on tasks in relation to timelines and time constraints.
Λέξη κλειδί :Διαχείριση αναγνωρισιμότητας
Εξέλιξη μάρκας
Επιχείρηση προς επιχείρηση
Διεύθυνση και διαχείριση προϊόντων
Παραδοσιακό μάρκετινγκ
Brand awareness
Brand evolution
Business-to-business
Brand management
Traditional marketing
Διαθέσιμο από :2020-01-31 11:59:49
Ημερομηνία έκδοσης :01/31/2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-01-31 11:59:49
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Patoulia_2020.pdf

Τύπος: application/pdf