ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ταμπλό απόδοσης: ορισμός, χαρακτηριστικά και σκοποί χρήσης τους από τους οργανισμούς
Εναλλακτικός τίτλος :Performance Dashboards: definitions, features and purposes for which organizations use them
Δημιουργός :Καραουγλάνης, Ευστράτιος
Συντελεστής :Ζαχαριάδης, Εμμανουήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Ανδρουτσόπουλος, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Κρητικός, Εμμανουήλ (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :54σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7514
Περίληψη :Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η καταγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των performance dashboards και των σκοπών για τους οποίους χρησιμοποιούνται από τους οργανισμούς. Για τη συλλογή αυτών των χαρακτηριστικών καθώς και των λόγων για τους οποίους τα dashboards χρησιμοποιούνται από τους οργανισμούς, συγκεντρώθηκε και αξιολογήθηκε η σχετική βιβλιογραφία.Η ανάπτυξη του συγκεκριμένου θέματος προέκυψε από την έκθεσή μου σε πολλά dashboards κατά τη διάρκεια της εξάμηνης πρακτικής άσκησής μου που έγινε στον οργανισμό ΟΠΑΠ Α.Ε. Κατά την διάρκεια της πρακτικής μου άσκησης παρακολούθησα, κατασκεύασα και τελικά κατανόησα καλύτερα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά των dashboards. Παρότι λοιπόν η υπάρχουσα έρευνα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα είναι μάλλον ελλιπής και κατ’ επέκταση και η διαθέσιμη βιβλιογραφία, η συγκεκριμένη εργασία έχει στόχο να καταγράψει τα σημαντικότερα ευρήματα για τα χαρακτηριστικά και τους σκοπούς των performance dashboards.
The purpose of this thesis was to gather the basic features of Performance Dashboards and the reasons why organizations use them. In order to gather these features and reasons, the relevant bibliography had been collected and evaluated.The specific topic came up from my exposure in many Dashboards during my six month field study in OPAP organization. During my field study, I monitored, construct and finally better understood the advantages and disadvantages of Dashboards. Even though the existing research on this topic is deficient, consequently and the available bibliography, this thesis aims to gather the most important findings for the features of the Performance Dashboards and the purposes for which organizations use them.
Λέξη κλειδί :Διαχείριση επιχειρηματικής απόδοσης
Ταμπλό απόδοσης
Επιχειρηματική ευφυΐα
Κρίσιμοι Δείκτες Απόδοσης (KPI)
Οργανισμοί
Performance Dashboards
Business intelligence
Key Performance Indicators (KPIs)
Organizations
Διαθέσιμο από :2020-02-04 11:38:37
Ημερομηνία έκδοσης :02/04/2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-02-04 11:38:37
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Karaouglanis_2020.pdf

Τύπος: application/pdf