ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάλυση μεγάλων δεδομένων και απόδοση της επιχείρησης: μελέτη περίπτωσης σε ένα χρηματοοικονομικό οργανισμό
Εναλλακτικός τίτλος :Big data analytics and firm performance: a case study of the banking sector
Δημιουργός :Κατσίποδας, Δημήτριος
Συντελεστής :Λεκάκος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μούρτος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Βρεχόπουλος, Αδάμ (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :50σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7518
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως θέμα: Ανάλυση μεγάλων δεδομένων και απόδοση της επιχείρησης: μελέτη περίπτωσης σε ένα χρηματοοικονομικό οργανισμό. Οι μεγάλες αναλύσεις δεδομένων θεωρούνται ευρέως ως μια σημαντική τεχνολογική εξέλιξη στις ακαδημαϊκές και επιχειρηματικές κοινότητες. Παρά τον αυξανόμενο αριθμό επιχειρήσεων που δρομολογούν μεγάλες πρωτοβουλίες για τα δεδομένα, εξακολουθεί να υπάρχει περιορισμένη κατανόηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις μετατρέπουν τις δυνατότητες αυτών των τεχνολογιών σε επιχειρηματική αξία. Οι περισσότερες ερευνητές λειτουργούν υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ομοιογένεια στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν τις δυνατότητες που έχουν μέσα από τα big data analytics και ότι οι σχετικοί πόροι έχουν παρόμοια σημασία ανεξάρτητα από το πλαίσιο . Η παρούσα διπλωματική βασίζεται στη θεωρία Resource-Based View και διερευνά τις διαμορφώσεις των πόρων και τους σχετικούς παράγοντες που οδηγούν σε κέρδη τις επιχειρήσεις από τις επενδύσεις μεγάλων αναλυτικών στοιχείων. Πραγματοποιήσαμε μια ποιοτική έρευνα σε έναν οργανισμό που δραστηριοποιείται στον τραπεζικό κλάδο για να περιγράψουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανώσεις αυτές κατά την διαδικασία υλοποίησης της απόφασης να εισέλθουν στον χώρο των Big Data Analytics και πως αυτές οργανώνονται. Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε μέσω συνεντεύξεων με μέλη του οργανισμού μέσω ημι-δομημένων συνεντεύξεων.
This thesis focuses on: Big data analytics and firm performance: A case study of the banking sector. Big data analytics are widely regarded as a major technological development in the academic and business communities. Despite the growing number of firms launching big data initiatives, there is still limited understanding of how businesses are turning these technologies into business value. Most researchers operate on the assumption that there is homogeneity in the way that businesses develop their capabilities through big data analytics and that the resources involved are similarly relevant regardless of context. This thesis is based on the Resource-Based View theory and explores the resource configurations and related factors that drive business profits from big data analytics investments. We conducted a qualitative research in an organization operating in the banking industry to describe the challenges that these organizations face in the process of implementing the decision to enter the Big Data Analytics field and how they are organized. This research was conducted through interviews with members of the organization through semi-structured interviews.
Λέξη κλειδί :Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων
Πόροι επιχείρησης
Απόδοση επιχείρησης
Θεωρία πόρων και ικανοτήτων
Ποιοτική έρευνα
Big data analytics
Business resources
Firm performance
Resource-Based View (RBV)
Qualitative research
Διαθέσιμο από :2020-02-04 21:57:22
Ημερομηνία έκδοσης :2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-02-04 21:57:22
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Katsipodas_2020.pdf

Τύπος: application/pdf