ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το ηλεκτρονικό εμπόριο και η σημασία του ηλεκτρονικού περιεχομένου
Εναλλακτικός τίτλος :Electronic commerce and the importance of electronic content
Δημιουργός :Καρέλου, Αλεξάνδρα
Συντελεστής :Πουλούδη, Αθανασία (Επιβλέπων καθηγητής)
Πουλυμενάκου, Αγγελική (Εξεταστής)
Μούρτος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :39σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7524
Περίληψη :Με την πάροδο των χρόνων αλλά και με την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας, το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί πλέον ένα από τα πιο σημαντικά κανάλια προώθησης, πώλησης και αγοράς προϊόντων. Τα ποσοστά των καταναλωτών που έχουν στραφεί προς τις ηλεκτρονικές αγορές αυξάνονται με ταχύτατους ρυθμούς ετησίως, γεγονός που σημαίνει ενδεχομένως την αρχή μιας νέας εποχής. Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να αναλύσει βασικούς ορισμούς και μοντέλα και τις τάσεις γύρω από τον κόσμο του ηλεκτρονικού εμπορίου αλλά και να εισχωρήσει βαθύτερα εξετάζοντας το αντικείμενο του ηλεκτρονικού περιεχομένου και πως αυτό πρέπει να τοποθετείται βάσει βέλτιστων πρακτικών. Όλα τα παραπάνω παρουσιάζονται θεωρητικά και οδηγούν στο κομμάτι της πρακτικής άσκησης που πραγματοποιήθηκε στην εταιρεία NESTLE Hellas A.E όπου εκεί περιγράφονται σε μια πρακτική βάση. Έργα και δραστηριότητες σχετικά με τη διαχείριση και διανομή περιεχομένου σε ηλεκτρονικά καταστήματα πελατών, έλεγχος περιεχομένου μέσω πλατφόρμας καθώς και δημιουργία mobile hero images για την εναρμόνιση με τις νέες επιταγές του κλάδου σχετικά με το κινητό επιχειρείν.
Over the years as well as the rapid development of technology, e-commerce has become one of the most important channels of promotion, sales and purchase of products. The percentage of consumers who have switched to e-shopping is growing rapidly every year, which may mean the beginning of a new era. The purpose of this paper is to analyze key definitions and models, worldwide trends of e-commerce, but also to go deeper into this subject matter of e-content and how it should be implemented based on best practices. All of the above are presented in theory and lead to the part of the internship which was successfully completed at NESTLE Hellas S.A where they are described on a practical basis. Projects and activities related to content implementation and distribution to customer online stores, platform content control and mobile hero images creation in order to align with the new mobile business requirements.
Λέξη κλειδί :Ηλεκτρονικό εμπόριο
Ηλεκτρονικό περιεχόμενο
Κινητό επιχειρείν
E-commerce
E-content
M-commerce
Nestlé S.A.
Διαθέσιμο από :2020-02-06 23:42:57
Ημερομηνία έκδοσης :2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-02-06 23:42:57
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Karelou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf