ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επιβίωση των επιχειρήσεων και ο ρόλος της καινοτομίας
Εναλλακτικός τίτλος :The survival of firms and the role of innovation
Δημιουργός :Συγούρου, Ειρήνη
Συντελεστής :Λουρή, Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Ζαχαριάς, Ελευθέριος (Εξεταστής)
Δημέλη, Σοφία (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :110σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7578
Περίληψη :Τα τελευταία χρόνια, έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες σχετικά με την επιβίωση των επιχειρήσεων, διεθνούς και ελληνικής αρθρογραφίας. Οι περισσότεροι ερευνητές επικεντρώθηκαν στον εντοπισμό και στην ανάλυση των κύριων παραγόντων, οι οποίοι επηρεάζουν την επιβίωση ήδη υπαρχουσών αλλά και νέων επιχειρήσεων, ένας από αυτούς είναι η καινοτομία καθώς έχουν ασχοληθεί και με την περαιτέρω επίδραση που έχει σε αυτές. Αρχικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση και η μελέτη διάφορων εμπειρικών μελετών, που έχουν διεξαχθεί για την επιβίωση των επιχειρήσεων και στην συνέχεια δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον ρόλο της καινοτομίας και στην επίδραση που έχει στην επιβίωση των νέων επιχειρήσεων αλλά και των ήδη υπαρχουσών. Οι μελέτες αφορούσαν δείγματα και μεγάλο πλήθος επιχειρήσεων με σκοπό την διεξαγωγή ορθολογικών και αντικειμενικών συμπερασμάτων Στην συνέχεια, για να προσδιορισθεί ο ακριβής ρόλος και η επίδραση που έχει η υιοθέτηση της καινοτομίας στις επιχειρήσεις και στην λειτουργία τους, πραγματοποιήθηκε η σύγκριση μεταξύ δύο εμπειρικών μελετών. Η πρώτη εμπειρική μελέτη ανέλυσε τον ρόλο της καινοτομίας στις start-up επιχειρήσεις και πώς είναι το «κλειδί» για να οδηγηθούν στην επιβίωση, ενώ η δεύτερη αφορούσε μικρομεσαίες επιχειρήσεις επικεντρώνοντας στο εσωτερικό περιβάλλον τους και πως επιδρά η καινοτομία σε αυτό, καταλήγοντας εν τέλει στην επιβίωση. Οι δύο εμπειρικές μελέτες παρά τις διαφορές που παρουσίασαν, κυρίως στην οικονομετρική ανάλυση, κατέληξαν σε κοινό συμπέρασμα, τα οποίο αναφερόταν στην θετική σχέση καινοτομίας και επιβίωσης επιχειρήσεων.Τα τελικά συμπεράσματα, τα οποία διεξάχθηκαν μετά την παρουσίαση και μελέτη των ερευνών είναι ότι οι κύριοι παράγοντες για την επιβίωση των επιχειρήσεων είναι το μέγεθος και η ηλικία των επιχειρήσεων και μέσα από τις οικονομετρικές αναλύσεις που είχαν πραγματοποιήσει, επιβεβαιώνουν την θετική σχέση. Στην συνέχεια, σημαντικοί παράγοντες για την επιβίωση είναι η λειτουργία και η κερδοφορία των επιχειρήσεων, παρουσιάζοντας θετική σχέση στις περισσότερες μελέτες. Από την άλλη πλευρά, ο κίνδυνος είναι ο κυριότερος παράγοντας, ο οποίος έχει αρνητική συσχέτιση σε μεγάλο βαθμό με την επιβίωση. Τέλος, οι περισσότερες μελέτες μέσω της οικονομετρικής τους ανάλυσης απέδειξαν την θετική σχέση των καινοτόμων δραστηριοτήτων με την επιβίωση, αν εξαιρέσουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Nowadays, there are plenty of studies about the survival of firms, international and Greek literature reviews. Most of the researchers focused on the track and analysis of the main factors, which they affect the survival of not only the already existing firms, but also the new ones. One of these factors is the innovation and the more extended effect that has on them.The entry point of this thesis is the illustration and the study of several empirical researches that have been conducted for the survival of firms. Furthermore, the role of innovation has been investigated thoroughly as well as the effect that has on the survival of the new firms and the existing ones. The research was concerned with samples from a large number of firms in order to conduct rational and objective conclusions.In addition, in order to define the exact role of the application of the innovation at firms and their performance, has been accomplished a comparison among two empirical papers. The first research analyzed the role of the innovation on start-up firms and what is the key-role to survive. The second research refers to SMES firms concentrating on their internal environment and the way the innovation affects them. These two studies, despite the econometrical differences that they presented, concluded to a common result that illustrates the positive relationship between innovation and firm survival.Finally, the main factors for the survival of the firms is the size and their age. Through the econometrical analyses that have been conducted, their positive relationship was ensured. Also, equally important factors are their performance and profitability. On the other hand, the hazard is the most dangerous factor for the firm survival and the coefficient rates have negative correlation. In the end, the most of surveys have been proved the positive relationship between survival and innovative practices, except of some specific cases.
Λέξη κλειδί :Επιβίωση επιχειρήσεων
Καινοτομία
Κερδοφορία
Κίνδυνος
Firm survival
Innovation
Profitability
Risk
Διαθέσιμο από :2020-02-13 10:37:17
Ημερομηνία έκδοσης :07-02-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-02-13 10:37:17
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Sygoyrou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf