ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επίδραση του εξωτερικού ελέγχου στις τιμές των μετοχών
Εναλλακτικός τίτλος :The impact of external audit on stock market prices
Δημιουργός :Μανθόπουλος, Γεώργιος
Συντελεστής :Καραμπίνης, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Παπαδάκη, Αφροδίτη (Εξεταστής)
Χέβας, Δημοσθένης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :57σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7579
Περίληψη :Η παρούσα εργασία ασχολείται με την επίδραση του εξωτερικού ελέγχου στις αποδόσεις των μετοχών και πιο συγκεκριμένα διερευνά τη σχέση του ποιοτικού ελέγχου με τη διαμόρφωση των τιμών των μετοχών. Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, η λειτουργία του ελέγχου καθίσταται αναγκαία ως μέσο παρακολούθησης πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων. Η φήμη, το κύρος και το μέγεθος του πελατολογίου των ελεγκτών αποτελούν βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση του ελεγκτικού αποτελέσματος. Ο έλεγχος, χαρακτηρίζεται ποιοτικός, βάση της ικανότητας του ελεγκτή να τον διεξάγει με αμερόληπτο τρόπο και να αναφέρει κάθε παρατηρούμενη παραβίαση του λογιστικού συστήματος. Όσον αφορά όμως στο βαθμό επίδρασης του ελέγχου στη διαμόρφωση των τιμών των μετοχών, η βιβλιογραφία είναι περιορισμένη. Μελετώντας δείγμα 1076 εταιρειών, εισηγμένων στο χρηματιστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου, κατά την περίοδο 2010 έως 2018, εξετάστηκε η σχέση μεταξύ του ποιοτικού εξωτερικού ελέγχου και των τιμών των μετοχών. Ως ποιοτικός έλεγχος χαρακτηρίστηκε ο έλεγχος που διενεργείται από τις ηγέτιδες εταιρείες του κλάδου (Big4) μιας και η βάση δεδομένων δε μας παρείχε τη δυνατότητα εξέτασης άλλων χαρακτηριστικών του ποιοτικού ελέγχου όπως η διάρκεια θητείας και η συχνότητα αλλαγής των ελεγκτών. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν κυρίως θετική τη σχέση μεταξύ της μεταβλητής που προσδιορίζει τον ποιοτικό έλεγχο και των τιμών των μετοχών, αλλά στατιστικά σημαντικές είναι λιγότερες από τις μισές περιόδους της έρευνας. Συμπερασματικά, καθίσταται ασαφής ο βαθμός επίδρασης του ποιοτικού εξωτερικού ελέγχου στη διαμόρφωση των τιμών των μετοχών, τουλάχιστον με τον συγκεκριμένο τρόπο προσδιορισμού του ποιοτικού ελέγχου.
The purpose of this research paper is to examine the effect of external audit on stock market prices. More specifically the paper scopes to determine whether and to what extent audit quality can affect stock market returns. After reviewing the relevant literature, we conclude that high-quality auditing is closely linked to the auditor’s prestige and to the size of the auditing company. The research studied 1076 samples, listed in the United Kingdom stock market from 2010-2018 to examine the impact of audit quality on stock market prices. We determine audit quality as the fact that the auditor comes from one of the Big 4 companies, since other factors connected with audit quality such as audit tenure and fame couldn’t be found in the database available. The results show a mostly positive correlation between the factor indicating the audit quality and stock market prices. However, less than half of the research periods are statistically significant. The research thus concluded that the extent to which audit quality actually affects the stock market prices is uncertain, at least using the specific criteria to determine the existence of audit quality.
Λέξη κλειδί :Εξωτερικός έλεγχος
Χρηματιστήριο
Αποτίμηση μετοχών
External audit
Stock Market
Stock valuation
Διαθέσιμο από :2020-02-12 18:37:26
Ημερομηνία έκδοσης :31-01-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-02-12 18:37:26
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Manthopoulos_2020.pdf

Τύπος: application/pdf