ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εξαγορές και συγχωνεύσεις στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο: αντίδραση της αγοράς και προσδιοριστικοί παράγοντες
Εναλλακτικός τίτλος :Mergers and acquisitions in the european banking sector: market response and its determinants
Δημιουργός :Μπουζάνη, Αφροδίτη
Συντελεστής :Λελεδάκης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Γεωργούτσος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Χαλαμανδάρης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :83σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7580
Περίληψη :Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει την αντίδραση των επενδυτών στην ανακοίνωση μία εξαγοράς ή συγχώνευσης εταιρειών του τραπεζικού κλάδου την τελευταία εικοσαετία. Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις (Ε&Σ) τραπεζών παρουσιάζουν ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον τις τελευταίες δεκαετίες, με την ραγδαία παγκοσμιοποίηση, τη μείωση των θεσμικών περιορισμών και τις αναταραχές που υφίστανται στην οικονομία να παίζουν σημαντικό ρόλο. Αφορμή περεταίρω διερεύνησης αποτελεί ότι σε ήδη υπάρχουσες μελέτες τα συμπεράσματα ποικίλλουν και είναι πολλές φορές αντικρουόμενα. Η παρούσα εργασία ξεκινά με μία παρουσίαση των βασικών εννοιών που συναντώνται στις Ε&Σ, όπως ορισμοί, κατηγοριοποίηση, η εξέλιξή τους με την πάροδο των ετών, οι τάσεις που αυτές δημιούργησαν, τα κίνητρα, αλλά και οι μηχανισμοί αποτροπής. Στη συνέχεια εστιάζει περισσότερο στον κλάδο που μελετάται και γίνεται περιγραφή συγκεκριμένα των τραπεζικών Ε&Σ, με τα ειδικά χαρακτηριστικά τους. Έπειτα γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση των μελετών που έχουν ήδη διεξαχθεί, χρησιμοποιώντας μελέτες γεγονότων, αποτελεσματικότητας και επίδοσης, όπου παρουσιάζονται τα συμπεράσματά τους. Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται λεπτομερώς οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στη διεθνή βιβλιογραφία για τη μελέτη τέτοιων συναλλαγών και οι στατιστικοί έλεγχοι πάνω σε αυτές. Ακολουθεί η ποσοτική διερεύνηση του θέματος, όπου συγκεντρώνονται οι ανακοινώσεις Ε&Σ, για το διάστημα 2000-2019 και αφορούν συναλλαγές όπου συμμετείχαν μόνο τράπεζες, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU-15) και κυρίως της Δυτικής Ευρώπης. Ακολουθεί υπολογισμός της επίδρασης στον πλούτο των μετόχων της ανακοίνωσης με τη χρήση μελέτης γεγονότος (event study), με τον υπολογισμό των μέσων αθροιστικών υπεραποδόσεων τόσο των αγοραστών, όσο και των τραπεζών-στόχων. Στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια να προσδιοριστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την αντίδραση αυτή, με χρήση γραμμικής παλινδρόμησης επί των διαστρωματικών δεδομένων που έχουμε. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας σε σύγκριση με τις ήδη υπάρχουσες.
The purpose of this study is to investigate market response to the announcement of a merger or acquisition of the banking European sector over the last twenty years. Bank mergers and acquisitions (M&As) have been of particular interest in recent decades, with rapid globalization, reduction of regulatory constraints and fluctuation in the economy playing an important role. The main reason for further investigation is that, in existing studies, conclusions vary and are often contradictory. The present dissertation begins with a presentation of the basic M&As ideas, such as definitions, categorization, their evolution over the years, the trends created, the motivations and defensive tactics. It then focuses more on the sector being studied and the banking M&As are described, with their specific characteristics. In the next part, a review of the studies that have already been carried out is presented, including the results of event, efficiency and performance studies. The following chapter describes in detail the methods used in the international literature for the study of such transactions and their statistical controls. The following section is a quantitative approach of the issue, where the M&As announcements are collected for the period 2000-2019 and concerns transactions involving only banks, members of the European Union (EU-15) and specifically Western Europe. Subsequently is the calculation of the impact on the shareholders' wealth after the announcement using an event study, by calculating the average cumulative abnormal returns of both acquirers and targets banks. We then attempt to determine the factors that determine this reaction, using linear regression on our cross-sectional data. Finally, the results of the survey are compared with the existing ones.
Λέξη κλειδί :Συγχωνεύσεις
Εξαγορές
Τραπεζικός κλάδος
Αντίδραση αγοράς
Μελέτη γεγονότος
Ευρώπη
Mergers
Acquisitions
Banking sector
Market response
Event study
Europe
Ημερομηνία :30-12-2019
Ημερομηνία κατάθεσης :12-02-2020
Ημερομηνία αποδοχής :12-02-2020
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Bouzani_2019.pdf

Τύπος: application/pdf