ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο ρόλος του εξωτερικού ελέγχου στην περίπτωση της Folli Follie
Εναλλακτικός τίτλος :The role of external audit in the case of Folli Follie
Δημιουργός :Τσιλογλανίδου, Σωτηρία
Συντελεστής :Μπάλλας, Απόστολος (Επιβλέπων καθηγητής)
Χέβας, Δημοσθένης (Εξεταστής)
Δεμοιράκος, Ευθύμιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :62σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7581
Περίληψη :Μελετώντας την υπόθεση της ελληνικής εταιρείας Folli Follie, εξετάσθηκε ο τρόπος πραγματοποίησης της λογιστικής απάτης και κυρίως ο ρόλος του εξωτερικού ελέγχου της στην παραποίηση των οικονομικών της καταστάσεων. Σύμφωνα με το Quintessential Capital Management (QCM), την Alvarez & Marsal, την Pricewater-houseCoopers (PwC) και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία για πολλά χρόνια δεν παρουσίαζε εύλογα της χρηματοοικονομικές της καταστάσεις, σε βαθμό που ο εξωτερικός ελεγκτής δεν ήταν δυνατό να μην είχε υποψιαστεί πως κάτι δεν πήγαινε καλά. «Φουσκωμένος» ισολογισμός, εικονικές καταθέσεις, ανύπαρκτα καταστήματα και σημεία πώλησης, πλασματικές πωλήσεις, είναι ορισμένες από τις παραβιάσεις στις οποίες βρήκαν ότι έχει υποπέσει η Folli Follie για μια σειρά ετών. Όμως, για χρόνια στις εκθέσεις του ελεγκτή, ο οποίος είχε την αποκλειστική ευθύνη για τις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου, όλα φαίνονταν «ωραιοποιημένα» και η εταιρεία εμφανιζόταν με μεγάλο τζίρο, γεγονός που απείχε αρκετά από την πραγματική της εικόνα.
Studying the case of Greek Company "Folli Follie", the method of accounting fraud and mainly the role of external audit, in falsification of its financial statements, were examined. According to Quintessential Capital Management (QCM), Alvarez & Marsal, PricewaterhouseCoopers (PwC) and Hellenic Capital Market Commission (HCMC), the Company did not reasonably present, for many years, its financial statements, to the extent that external auditor should have been suspicious about fraud. Some of the violations that Folli Follie made for a number of years are falsified Balance Sheet, false deposits, stores and points of sale that were not existed and ficticious sales. Nevertheless, in the auditor's statements, who had the exclusive responsibility about Folli Follie Group's financial statements, for many years, everything looked "good" and the Company appeared making excess profit, a fact that was far from the real situation of Folli Follie
Λέξη κλειδί :Λογιστική απάτη
Οικονομικές καταστάσεις
Accounting fraud
Financial statements
Folli Follie
Ημερομηνία :22-01-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :12-02-2020
Ημερομηνία αποδοχής :12-02-2020
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsiloglanidou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf