ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επίδραση της μελλοντικής διακύμανσης στις μελλοντικές αποδόσεις των μετοχών
Εναλλακτικός τίτλος :The effect of forward variance in expected stock returns
Δημιουργός :Γιαννάκη, Υπαπαντή
Συντελεστής :Ρομπόλης, Λεωνίδας (Επιβλέπων καθηγητής)
Τσεκρέκος, Ανδριανός (Εξεταστής)
Χαλαμανδάρης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :61σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7587
Περίληψη :Σκοπός αυτής της έρευνας, είναι να μελετήσουμε τον τρόπο που επηρεάζουν οι μελλοντικές διακυμάνσεις τις μελλοντικές αποδόσεις μετοχών, χρησιμοποιώντας δεδομένα από τον Ιανουάριο 2000 έως το Δεκέμβριο 2015. Ενώ οι ερευνητές συνήθως εστιάζουν στην σχέση των μελλοντικών αποδόσεων των μετοχών και της υπό συνθήκη διακύμανσης σε αυτό το χρονικό διάστημα t, σε αυτή τη μελέτη παρουσιάζεται η σχέση των αποδόσεων με τις διακυμάνσεις πέρα του ενός μήνα (t,t+ 1). Πιο συγκεκριμένα, με τις μελλοντικές διακυμάνσεις για διάστημα 6 μηνών και 9 μηνών και τις μελλοντικές διακυμάνσεις για τα χρονικά διαστήματα 1 μήνα –6 μήνες, και 6 μήνες – 1 χρόνο. Επίσης, σε αυτή την έρευνα μελετάται πώς επηρεάζει η μελλοντική διακύμανση τις τριμηνιαίες και εξαμηνιαίες αποδόσεις των μετοχών. Από την μελέτη μας, αρχικά παρατηρούμε ότι όταν συμπεριλάβουμε μεμονωμένα στα υποδείγματα παλινδρόμησης τις μελλοντικές διακυμάνσεις σαν ανεξάρτητες μεταβλητές, χωρίς την χρήση των παραδοσιακών παραγόντων πρόβλεψης, τότε αυτές δεν είναι στατιστικά σημαντικές. Στη συνέχεια, με την εισαγωγή των δύο νέων μεταβλητών οδηγούμαστε σε μια καλύτερη προβλεπτική ικανότητα και σε μία θετική σχέση μεταξύ των μελλοντικών αποδόσεων και της μελλοντικής διακύμανσης. Επιπλέον, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ερευνηθεί η προβλεπτική ικανότητα της μελλοντικής διακύμανσης για τις μελλοντικές αποδόσεις των μετοχών για αποδόσεις μακροπρόθεσμων χρονικών οριζόντων. Ειδικότερα, στο διάστημα τριών μηνών με τη χρήση ή χωρίς των παραδοσιακών παραγόντων πρόβλεψης, αξίζει να σημειωθεί ότι η μελλοντική διακύμανση 1 μήνα, 1 μήνα – 6 μήνες και 6 μήνες – 1 χρόνο είναι τώρα στατιστικά σημαντική. Επίσης, παρατηρούμε ότι γενικά τα προσαρμοσμένα R2 έχουν αυξηθεί, μάλιστα, λαμβάνοντας υψηλότερη τιμή, ίση με 14.4% και 16,8% αντίστοιχα. Παρόμοια αποτελέσματα εντοπίζουμε στις εξαμηνιαίες αποδόσεις. Αξίζει να επισημανθεί όμως, ότι τα προσαρμοσμένα R2 λαμβάνουν χαμηλότερες τιμές (4,82% και 7,53%). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι μελλοντικές διακυμάνσεις για 1 μήνα – 6 μήνες και 6 μήνες – 1 χρόνο είναι δυνητικές μεταβλητές για μελλοντικές ευκαιρίες επενδύσεων.
The purpose of this research is to study how forward variance affect stock market excess returns, using data from January 2000 to December 2015. While researchers often focus on the relation between next period excess returns and the conditional variance in that period, we investigate the relation augmented with variances beyond the next period (t, t + 1). Specifically, with forward variances of 6 months and 9 months and forward variances of the time period 1 month –6 months, and 6 months – 1 year. This study also examines how affects the three and six monthly returns.From our study, we first observe that when we include forward variances in the regression models individually as independent variables without using traditional predictors, then they are not statistically significant. Then, with the introduction of the two new variables, we are led to a better predictive ability and a positive relationship between stock market excess returns and forward variances. In addition, it is of particular interest to investigate the predictive ability of forward variances in future stock returns over long-term returns. In particular, over the three months with or without the traditional predictors, it is worth noting that future 1 month, 1 month - 6 months and 6 months - 1 year forward variance is now statistically significant. We also note that in general the adjusted R2 has even increased, receiving a higher value, equal to 14.4% and 16.8% respectively. Similar results are found in the 6 months returns. It is worth noting, however, that adjusted R2 receive lower values (4.82% and 7.53%). It follows from this that forward variance for 1 month - 6 months and 6 months - 1 year are potential variables for future investment opportunities.
Λέξη κλειδί :Stock returns
Forward variance
Predictability
Αποδόσεις μετοχών
Μελλοντική διακύμανση
Προβλεψιμότητα
Διαθέσιμο από :2020-02-12 22:37:27
Ημερομηνία έκδοσης :09-02-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-02-12 22:37:27
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Giannaki_2020.pdf

Τύπος: application/pdf