ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πολιτική συνοχής: εξέλιξη και προκλήσεις
Εναλλακτικός τίτλος :Cohesion policy: evolution and challenges
Δημιουργός :Συλαϊδής, Άγγελος
Συντελεστής :Κατσίμη, Μαργαρίτα (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπλαβούκος, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :66σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7588
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία, επιχειρεί μια ολιστική προσέγγιση του τομέα της πολιτικής συνοχής, μέσα από μια ιστορική αναδρομή σε αυτήν, από την Συνθήκη της Ρώμης το 1957 έως και σήμερα. Εν συνεχεία, εστιάζει στη συμβολή της Πολιτικής Συνοχής στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ και στον αντίκτυπο των αποτελεσμάτων της στα Κράτη- Μέλη της ΕΕ συνολικά και ειδικά, φωτίζοντας δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν και υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και 2014 - 2020. Θα επιχειρήσουμε στην παρούσα εργασία να δοθούν κάποιες απαντήσεις για το εάν και κατά πόσο άλλαξε η φύση της πολιτικής συνοχής μέσα στα χρόνια. Η Στρατηγική «ΕΥΡΩΠΗ 2020», που φέρει τον τίτλο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, 2014-2020 και τάσσεται υπέρμαχος μιας Ευρώπης έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς με γνώμονα την αύξηση της απασχόλησης, την λήψη μέτρων για την κλιματική αλλαγή και την καταπολέμηση της φτώχειας αν καταφέρνει να διανείμει τα κονδύλια στα κράτη μέλη ισότιμα και να επιτύχει μέσω του αναδιανεμητικού αλλά και όχι μόνο μηχανισμού της πολιτικής συνοχής τα όσα κηρύττει.
The present dissertation proceeds with a holistic approach to the field of cohesion policy, through a historical review of it, from the treaty of Rome in 1957 to the present. It then focuses on the contribution of cohesion policy to the achievement of EU objectives and the impact of its results. On the EU member states as a whole, highlighting actions, funded and implemented in Greece under the NSRF 2007-2013 and 2014-2020 operational programs. We will attempt in this paper to provide some answers, as to whether and to what extend the nature of cohesion policy has changed over the years. The Strategy «Europe 2020», titled the current program period 2014-2020, stands for a Europe of smart, sustainable and inclusive growth , with a view to increasing employment, climate change measures and combating poverty if it succeeds, to distribute the funds to the member states on equal level and achieve what promised through a redistributed mechanism.
Λέξη κλειδί :Πολιτική συνοχής
Ευρώπη 2020
ΕΣΠΑ
Cohesion policy
Europe 2020
NSRF
Διαθέσιμο από :2020-02-14 01:48:17
Ημερομηνία έκδοσης :30-01-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-02-14 01:48:17
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Sylaidis_2020.pdf

Τύπος: application/pdf